banner

Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần là quyết định do hội đồng quản trị hoặc đại hội cổ đông của công ty cổ phần thông qua sau cuộc họp để giảm số vốn điều lệ của công ty. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này. Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần là gì?

Giảm vốn điều lệ là việc doanh nghiệp đăng ký giảm số vốn mà một công ty cổ phần đã đăng ký. Điều này được thực hiện thông qua việc thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần là văn bản được ban hành sau cuộc họp đại hội đồng cổ đông về việc giảm vốn điều lệ. Quyết định là văn bản chính thức, làm cơ sở để tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ, cung cấp thông tin chi tiết về quy trình, lý do và phương pháp giảm vốn điều lệ, chủ thể chịu trách nhiệm thi hành.

>>> Xem thêm: Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty

2. Các trường hợp giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty

Điều kiện:

  • Công ty phải hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp
  • Bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã bán trong trường hợp:

–  Công ty mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông:

–  Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc

–  Thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình.

Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại.

Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

Lưu ý:

Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. và Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty

c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định

3. Thủ tục giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện đến Sở kế hoạch đầu tư tỉnh nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ bằng các hình thức:

– Nộp trực tuyến: thông qua cổng dịch vụ dangkykinhdoanh.gov.vn

– Nộp thông qua dịch vụ bưu chính

– Nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh,  quầy giao dịch Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trong thời gian từ 03 – 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

>>> Xem thêm: Không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký

4. Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần

TÊN CÔNG TY

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nghệ An, ngày…… tháng ….. năm 2024

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

( V/v: Thay đổi nội dung đăng kí kinh doanh )

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TÊN CÔNG TY

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

– Căn cứ Điều lệ công ty của TÊN CÔNG TY;

– Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của TÊN CÔNG TY;

– Căn cứ tình hình hoạt động của công ty;

 QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giảm vốn điều lệ của công ty, cụ thể:

Vốn điều lệ sau khi giảm vốn điều lệ (bằng số, bằng chữ, VNĐ): ……………………… VNĐ (Bằng chữ: ………………………)

Giảm vốn điều lệ công ty bằng hình thức: ………………………

*Cơ cấu, tỷ lệ cổ phần của các cổ đông sau khi giảm vốn điều lệ như sau:

STT Cổ đông Số cổ phần Trị giá cổ phần

(đồng)

Tỷ lệ
1  
2  
Tổng cộng

 

Điều 2: Công ty sửa đổi điều lệ phù hợp với sự thay đổi vốn điều lệ của công ty nêu tại Điều 1.

Điều 3: Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng 100% số phiếu biểu quyết.

Điều 4: Giao cho ông ………………………– Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định thực hiện Nghị Quyết này.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng, ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 5;

– Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An

– Lưu vp.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các quy định mới về Mẫu quyết định giảm vốn điều lệ của công ty cổ phần của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An