banner

Mẫu biên bản giao nhận tài sản

Mẫu biên bản giao nhận tài sản là một văn bản quan trọng ghi nhận quá trình chuyển giao tài sản từ người này sang người khác. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu biên bản giao nhận tài sản là gì?

Mẫu biên bản giao nhận tài sản là một tài liệu ghi lại quá trình chuyển giao tài sản từ người giao tài sản cho người nhận tài sản. Biên bản này mô tả chi tiết về tài sản được giao nhận, bao gồm thông tin về tên tài sản, số lượng, trạng thái, giá trị, và các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc chuyển giao.

Mẫu biên bản giao nhận tài sản là một văn bản quan trọng trong quá trình chuyển giao tài sản từ người này sang người khác. Đây là một công cụ quản lý hiệu quả giúp đảm bảo việc chuyển giao tài sản diễn ra một cách chính xác, minh bạch và tránh mọi tranh chấp sau này.

>>> Xem thêm: Mẫu giấy biên nhận

2. Mục đích lập biên bản giao nhận tài sản:

Mục đích chính của việc sử dụng mẫu biên bản giao nhận tài sản là để tạo ra một bằng chứng về quá trình chuyển giao tài sản. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào sau này, biên bản này sẽ được sử dụng để giải quyết tranh chấp đó:

  • Xác định tài sản giao nhận: Mục đích chính của việc sử dụng biên bản giao nhận tài sản là để xác định rõ ràng tài sản được giao nhận. Biên bản này ghi lại thông tin về tên tài sản, số lượng, trạng thái, giá trị và mô tả chi tiết về tình trạng của tài sản. Điều này giúp đảm bảo rằng cả người giao và người nhận tài sản đều có thông tin chính xác về tài sản
  • Đảm bảo sự minh bạch, công bằng và tránh tranh chấp trong quá trình giao nhận tài sản. Biên bản này giúp đảm bảo rằng cả hai bên đều có được thông tin chi tiết về tài sản và đồng ý với tình trạng và giá trị của chúng.

3. Các lưu ý khi lập biên bản giao nhận tài sản

Mục đích chính của việc sử dụng biên bản giao nhận tài sản là để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và tránh tranh chấp trong quá trình giao nhận tài sản. Vì vậy biên bản giao nhận tài sản cần phải chú ý các vấn đề sau để biên bản giao nhận tài sản đảm bảo tính chính xác, khách quan:

  • Thông tin về bên giao và bên nhận, thời gian giao nhận: Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin liên lạc khác của cả bên giao và bên nhận.
  • Mô tả tài sản: Đây là phần quan trọng nhất của biên bản, nêu rõ chi tiết về các tài sản được giao nhận, bao gồm tên tài sản, số lượng, chất lượng, trạng thái và bất kỳ thông tin nào liên quan. Nếu có, cần đính kèm các tài liệu hỗ trợ như hình ảnh, giấy tờ kỹ thuật, bảo hành, v.v.
  • Điều khoản và điều kiện: Liệt kê các điều khoản và điều kiện liên quan đến việc giao nhận tài sản, bao gồm thời gian giao nhận, phương thức vận chuyển, trách nhiệm bảo quản và bảo vệ tài sản, trách nhiệm bảo đảm an toàn và bảo hiểm, v.v.
  • Cam kết của các bên: Nêu cụ thể điều kiện cũng như trách nhiệm của các bên liên quan đối với tài sản được bàn giao
  • Chữ ký và ngày ký: Các bên cần đánh giá tình trạng và giá trị của tài sản và ký tên để chứng nhận rằng thông tin là chính xác. Cần có chữ ký của cả bên giao và bên nhận để xác nhận việc giao nhận tài sản, cùng với ngày ký biên bản.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

4. Mẫu biên bản giao nhận tài sản

TÊN CƠ QUAN………

Số: …../BB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại … đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa ……………………………….. (bên giao)

và ………………………(bên nhận) thực hiện theo ……… của ………… ngày ……….………………….

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

– Bà: ……………………….. Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

2/ Bên nhận:

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

– Ông: ……………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

– Bà: ………………………… Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………………

Chủ tọa: Ông ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Thư ký: Ông ………………………………………………………………………………………………………………………………………

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên …………đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ……… theo biểu thống kê sau:

Bản thống kê tài sản bàn giao

STT Tên tài sản Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền (nếu có) Ghi chú

Tổng giá trị: Bằng số …………………………………………………………………………………………………………………………

Bằng chữ ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kể từ ngày ………… số tài trên do bên ………… chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 01 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 01bản, bên nhận giữ 01 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO

 CHỮ KÝ BÊN NHẬN

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu biên bản giao nhận tài sản đoàn Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737