banner

Văn bản yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước

Văn bản yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước là văn bản được sử dụng để yêu cầu thẩm định khi cần đánh giá khía cạnh chuyên môn – ký thuật trước khi đưa ra các kết luật cho quá trình thanh tra quản lý. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Văn bản yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước là gì?

Trong hoạt động thanh tra, khi cần đánh giá về các khía cạnh chuyên môn – kỹ thuật để đưa ra các kết luận, Trưởng đoàn thanh tra sẽ đề xuất cho người có quyền ra quyết định về thanh tra việc triệu tập một tổ chức giám định.

Văn bản yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước là một tài liệu được sử dụng để yêu cầu việc tiến hành giám định trong quá trình thanh tra và quản lý nhà nước. Văn bản này có thể được phát hành bởi cơ quan thanh tra, cơ quan quản lý nhà nước hoặc các tổ chức có thẩm quyền liên quan.

Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra có văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức có chuyên môn thực hiện việc giám định trong đó nêu rõ nội dung cần giám định và thời hạn thực hiện giám định

>>> Xem thêm: Mẫu đơn yêu cầu giám định chữ ký

2. Văn bản yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước được thực hiện khi nào?

Giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước được thực hiện khi cần đánh giá về các khía cạnh chuyên môn – kỹ thuật để đưa ra các kết luận. Quyết định về việc triệu tập giám định sẽ do người có quyền ra quyết định về thanh tra, sau khi họ đã tiếp nhận đề xuất từ Trưởng đoàn thanh tra. Quyết định này cần phải được thể hiện bằng văn bản, và phải đề cập đầy đủ các yêu cầu liên quan:

– Mục tiêu của quá trình giám định;

– Phạm vi nội dung cần giám định;

– Thời gian dự kiến thực hiện quá trình giám định;

– Tên cơ quan hoặc tổ chức sẽ thực hiện việc giám định.

3. Yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước được thực hiện như thế nào?

Cơ quan tổ chức thực hiện giám định:

Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc tương đương, các đơn vị sự nghiệp công lập hoặc tổ chức giám định ngoài công lập thực hiện việc giám định theo yêu cầu của các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra.

Sau khi tiếp nhận văn bản yêu cầu giám định của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền thì Cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định phải tiến hành giám định theo quy định.

* Kinh phí trưng cầu giám định do cơ quan tiến hành thanh tra chi trả. Trường hợp đối tượng thanh tra có sai phạm thì kinh phí giám định do đối tượng thanh tra chi trả

4. Quyền và nghĩa vụ cơ quan tổ chức có thẩm quyền giám định

Quyền của cơ quan thẩm quyền giám định:

a) Thành lập Hội đồng giám định gồm những người có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung được yêu cầu giám định;

b) Lựa chọn phương pháp cần thiết, phù hợp để tiến hành giám định theo nội dung được yêu cầu giám định;

c) Sử dụng kết quả giám định để đưa ra kết luận giám định;

d) Từ chối thực hiện giám định trong các trường hợp nội dung yêu cầu giám định không phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có đủ năng lực, điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định; thời gian không đủ để thực hiện giám định; tính độc lập, khách quan của việc thực hiện giám định không được bảo đảm. Trường hợp từ chối giám định thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu giám định, phải thông báo cho cơ quan thực hiện chức năng thanh tra yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do;

đ) Được nhận thù lao giám định.

Nghĩa vụ của cơ quan thẩm quyền giám định:

  • Thực hiện việc giám định, thông báo kết quả giám định trong thời hạn theo đề nghị của cơ quan thanh tra và;
  • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, khách quan, kịp thời của kết quả giám định
  • Không được thông báo kết quả giám định cho bên thứ 3

>>> Xem thêm: Điều kiện kinh doanh dịch vụ bảo vệ theo quy định mới nhất 2023

4. Mẫu văn bản yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước

Mẫu số 18/TT-Công văn yêu cầu giám định

…………………..(1)

………………….…(2)

Số: …/CV-…(3)

V/v trưng cầu giám định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

…, ngày…tháng…năm…

Kính gửi: ……………………………………….(4)

Thực hiện Quyết định số … ngày …/…./…. của … (5) về việc ………… (6) ………..

Để làm cơ sở cho kết luận thanh tra, …(5) đề nghị …(4) giám định những nội dung sau đây:

1  .………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kinh phí giám định do …………………………………………………………… (7) chi trả.

Đề nghị …………….(4) thực hiện việc giám định và cung cấp kết quả giám định cho …(2) trước ngày …/…/…

Nơi nhận:

– Như trên;

– ………………….;

– ………………….;

–Lưu: VT, (8), (9). ………………….….

TM. ………………………………… (5)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ban hành công văn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ban hành công văn.

(4) Cơ quan, tổ chức được trưng cầu giám định.

(5) Chức danh của Người ra quyết định thanh tra.

(6) Tên cuộc thanh tra.

(7) Bên phải chi trả kinh phí giám định theo quy định của pháp luật.

(8) Chữ viết tắt đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu văn bản yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An