banner

Mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân

Mẫu trả lời đơn kiến nghị của công dân là văn bản trả lời, phúc đáp những yêu cầu, kiến nghị của công dân đối với cơ quan, tổ chức nhà nước, đóng vai trò trong việc xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vậy đâu là mẫu đơn trả lời kiến nghị của công dân mới nhất, bài viết dưới đây sẽ gửi đến quý bạn đọc. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu đơn trả lời kiến nghị của công dân là gì?

Đơn trả lời kiến nghị công dân là một văn bản chính thức mà cơ quan, tổ chức hoặc nhà nước có thẩm quyền trả lời/phúc đáp gửi cho công dân sau khi xử lý kiến nghị theo quy định pháp luật. Là kết quả của thủ tục giải quyết kiến nghị của công dân.

Đơn này thường chứa thông tin về việc tiếp nhận, xem xét và đánh giá kiến nghị, cũng như kết quả và quyết định của cơ quan liên quan.

>>> Xem thêm: Đại diện thực hiện khiếu nại có phải ủy quyền hay không?

2. Quy trình xử lý đơn kiến nghị của công dân

Công dân khi có bất kì một kiến nghị nào liên quan đến dịch vụ công, quyền lợi của bản thân và gia đình đều có thể kiến nghị đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo đó, công dân sẽ tiến hành viết đơn kiến nghị và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng một trong các hình thức:

  • Đơn gửi qua dịch vụ bưu chính.
  • Đơn do cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trực tiếp gửi đến qua bộ phận tiếp nhận đơn của cơ quan, tổ chức, đơn vị; qua hộp thư góp ý của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Tiếp công dân, địa diểm tiếp công dân.
  • Đơn do đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, cơ quan báo chí và cơ quan, tổ chức, đơn vị khác chuyển đến theo quy định của pháp luật.
  • Đơn do lãnh đạo (người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu) cơ quan Đảng và Nhà nước tiếp nhận và chuyển đến bộ phận xử lý đơn thư để xử lý theo thẩm quyền.

Khi có đơn kiến nghị của công dân được gửi đến thì cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền cần xử lý nhanh chóng và kịp thời, đảm bảo sự tin tưởng của người dân.

3. Điều kiện tiếp nhận và quy trình xử lý đơn kiến nghị của công dân

Căn cứ Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định về việc phân loại đơn đủ điều kiện xử lý và không đủ điều kiện xử lý như sau:

+ Đơn kiến nghị đủ điều kiện xử lý là đơn đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt. Trường hợp đơn được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng; Đơn được ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ của người viết đơn; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;

– Đơn kiến nghị, phản ánh ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh;

+ Đơn kiến nghị không đủ điều kiện xử lý bao gồm:

– Đơn không đáp ứng được các yêu cầu đối với đơn đủ điều kiện xử lý;

– Đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết;

– Đơn đã được hướng dẫn do gửi đến cơ quan nhà nước không đúng thẩm;

– Đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị;

– Đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được.

4. Ý nghĩa đơn trả lời kiến nghị của công dân

Đơn trả lời kiến nghị công dân đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng một môi trường giao tiếp hai chiều giữa chính quyền và công dân. Việc kiến nghị của công dân được giải quyết kịp thời cho phép công dân thể hiện ý kiến, lo ngại và đề xuất của mình về các vấn đề xã hội, kinh tế và chính trị. Đồng thời, đơn trả lời kiến nghị công dân cũng giúp cơ quan, tổ chức hoặc nhà nước nắm bắt được thông tin phản hồi từ công dân và cải thiện chất lượng dịch vụ công. Điều này nhằm xây dựng đất nước dân chủ, công bằng và văn minh, rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân.

>>> Xem thêm: Luật sư tranh tụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

5. Mẫu đơn trả lời kiến nghị của công dân

TÊN CƠ QUAN BAN HÀNH

Số:…../……-…..

Về việc trả lời đơn kiến nghị của……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………, ngày …… tháng …….  năm 20……….

Kính gửi: Ông/ Bà ……………………………. (2)

Ngày…..tháng…..năm………(3),…………………………….(1)  nhận được đơn thư kiến nghị của Ông/Bà ……………… (2)

Nội dung chính của đơn: …………………………………………………………….. (4)

Sau khi xem xét nội dung đơn và các quy định liên quan đến việc giải quyết, ……….(1)………… trả lời như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    Trên đây là ý kiến trả lời của ……………………(1)  đối với đơn thư kiến nghị của ông/bà…………………………………(2)………………./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ………………….;

– ………………….;

– Lưu: VT, NV.

TM. …………………………………

CHỨC DANH

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu đơn trả lời kiến nghị của công dân  Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An