banner

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Hiện nay, hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp bắt buộc phải được thực hiện thông qua hợp đồng bằng văn bản. Vậy mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp được thực hiện như thế nào? Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

 

1. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp là gì?

Hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp là mẫu văn bản ghi nhận sự thỏa thuận về hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp khi mà cá nhân, hộ gia đình mong muốn mua bán, chuyển nhượng đất của mình cho cá nhân, tổ chức khác.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng thuê nhà kinh doanh

2. Hình thức hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp.

Về mặt hình thức, hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp phải được lập thành văn bản và có thể công chứng, chứng thực theo yêu cầu của các bên. Hình thức của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp là căn cứ pháp lý để xác định các bên đã tham gia vào hợp đồng.

Theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Riêng tại điểm b khoản 3 Điều 167 Luật đất đai năm 2013 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản thì được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên mà không bắt buộc.

3. Đối tượng hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp.

Nhiều người thường nhầm lẫn rằng đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp là đất nông nghiệp. Theo quy định pháp luật là không phải như vậy. Đối tượng của hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp là quyền sử dụng đất nông nghiệp chứ không phải là đất đai bởi vì đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, không phải của mỗi cá nhân, hay tổ chức nào riêng biệt, mà Nhà nước đứng ra đại diện quản lý.

Do vậy, quyền sử dụng đất là quyền phái sinh, phụ thuộc vào quyền quản lý đất đai của Nhà nước. Chủ thể có quyền chuyển nhượng sử dụng quyền sử dụng đất nhưng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Nội dung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Theo quy định của Điều 698 Bộ luật dân sự năm 2015 và pháp luật về đất đai thì nội dung hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp phải đảm bảo các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;

– Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng;

– Loại đất, hạng đất, diện tích, vị trí, số hiệu, ranh giới và tình trạng đất của thửa đất chuyển nhượng;

– Thời hạn sử dụng đất của bên chuyển nhượng, thời hạn sử dụng đất còn lại của bên nhận chuyển nhượng;

– Giá chuyển nhượng;

– Trách nhiệm của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

Như vậy, quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp cụ thể như sau:

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ: chuyển giao đất cho bên nhận chuyển nhượng đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, ví trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận; giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất cho bên nhận chuyển nhượng.

Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền được nhận tiền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trong trường hợp bên nhận chuyển nhượng chậm trả tiền thì phải chịu trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có các nghĩa vụ: trả đủ tiền, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thỏa thuận cho bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất; đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; đảm bảo quyền của người thứ ba đối với đất chuyển nhượng; thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có quyền: yêu cầu bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu và tình trạng đất như đã thỏa thuận; được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất được chuyển nhượng; được sử dụng đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn.

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất

6. Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***——–

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP

………………, ngày …….. tháng …….. năm ……..

 

1. Bên chuyển nhượng (Bên A)

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……/……/………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Số CCCD: …………………………………………..cấp ngày …../……/…… tại …………………………………………………………………………….

Đ/C thường trú: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Bên nhận chuyển nhượng (Bên B)

Ông/Bà:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……/……/………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: …………………..cấp ngày …../……/……tại ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thỏa thuận sau đây:

Thửa đất chuyển nhượng

– Diện tích đất chuyển nhượng: …………. m2

– Loại đất: Hạng đất (nếu có)

– Thửa số: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Tờ bản đồ số: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Thời hạn sử dụng đất còn lại: …………………………………………………………………………………………………………………………………

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: do cấp ngày tháng năm: ………………………………………………………………………………

1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất ( bằng số ) ………( bằng chữ )

– Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số): ……………………………………………………………………………………………………………………

(bằng chữ): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Số tiền đặt cọc (nếu có) là (bằng số): ……………………………………………………………………………………………………………………….

(bằng chữ): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Thời điểm thanh toán: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Phương thức thanh toán: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Quyền và nghĩa vụ các bên

– Bên chuyển nhượng phải chuyển giao để diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu có thoả thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

– Bên nhận quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã cam kết.

– Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

– Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thoả thuận khác ) tiền sử dụng đất , lệ phí trước bạ ghi nợ trước đây (nếu có) lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật

– Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trả đủ tiền , đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã cam kết

– Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ

3. Các cam kết khác :

– Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn ( trừ trường hợp các bên thoả thuận ) Nếu có gì gian trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

– Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên , thìbên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật

– Các cam kết khác………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

– Hợp đồng này lập tại ………………………….. ngày …tháng ….năm………… thành bản và có giá trị như nhau.

Bên chuyển nhượng                                            Bên nhận chuyển nhượng

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An