banner

Mẫu giấy phép xe tập lái

Mẫu giấy phép xe tập lái là mẫu văn bản do cơ quan có thẩm quyền quy định, để cơ quan cấp phép sử dụng mục đích cấp phép xe tập lái cho cơ sở đào tạo. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về các vấn đề liên quan đến giấy phép xe tập lái, đội ngũ ội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu giấy phép xe tập lái là gì?

Giấy phép xe tập lái là văn bản được cơ quan có thẩm quyền cấp theo mẫu quy định, có thời hạn tương ứng với thời gian được phép lưu hành của xe tập lái.

  • Thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái:

– Cục Đường bộ cấp giấy phép xe tập lái cho xe tập lái của cơ sở đào tạo thuộc cơ quan Trung ương do Bộ Giao thông vận tải giao;

– Sở Giao thông vận tải cấp giấy phép xe tập lái cho xe tập lái của cơ sở đào tạo do địa phương quản lý.

>>> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

2. Điều kiện để được cấp giấy phép xe tập lái:

– Có xe tập lái các hạng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái;

Trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để đào tạo lái xe nhưng không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy lái;

– Ô tô tải sử dụng để dạy lái xe các hạng B1, B2 phải có trọng tải từ 1.000 kg trở lên với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo.

3. Thủ tục cấp giấy phép xe tập lái

  • Hồ sơ cấp phép xe tập lái:

– Danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái theo mẫu quy định;

– Giấy đăng ký xe (bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực).

Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, cá nhân, tổ cần xuất trình bản chính: Giấy đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ dùng cho xe có phanh phụ hiệu lực còn thời hạn để xác định thời hạn sử dụng của giấy phép xe tập lái

  • Trình tự thực hiện cấp giấy phép xe tập lái

a) Tổ chức gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái quy định;

b) Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức kiểm tra cấp giấy phép xe tập lái cho tổ chức đề nghị cấp phép tại thời điểm kiểm tra cấp giấy phép đào tạo lái xe;

c) Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép đào tạo lái xe cho cơ sở đào tạo, Sở Giao thông vận tải hoặc Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép xe tập lái. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Lưu ý: Trong trường hợp cấp lại giấy phép xe tập lái hoặc bổ sung xe tập lái: Cơ sở đào tạo lập 01 bộ hồ sơ như trên, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái.

Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, tiến hành tổ chức kiểm tra, cấp giấy phép xe tập lái cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

>>> Xem thêm: Đơn xin đổi sang biển số vàng

4. Mẫu giấy phép lái xe:

FBLAW xin giới thiệu mẫu danh sách xe đề nghị cấp giấy phép xe tập lái ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

PHỤ LỤC VIII

MẪU DANH SÁCH XE ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI
(Kèm theo Nghị định số: 65/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải …………………………………………………………………………………………………………………….

Trường (Trung tâm) ……………. đề nghị …………………. xem xét, cấp giấy phép xe tập lái cho số xe của cơ sở đào tạo theo danh sách dưới đây:

DANH SÁCH XE ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI

 

Số TT Biển số đăng ký Xe của cơ sở đào tạo Xe

hợp đồng

Nhãn hiệu Loại xe Số

động

Số khung Giấy chứng nhận kiểm định ATKT&BVMT Ghi

chú

Ngày cấp Ngày hết hạn

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:

…….., ngày……tháng…... năm 20…….
HIỆU TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)

FBLAW xin giới thiệu mẫu giấy phép xe tập lái ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

CƠ QUAN CÓ THM QUYN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIY PHÉP XE TẬP LÁI

Số: ………./……

Cấp cho xe biển số: ………………………………………………………………………………………………………………..

Loại phương tiện: ………………………………..…………………………………………………………………………………

Nhãn hiệu xe: …………………………  Màu sơn: …………………….………………………………………………………..

Cơ sở đào tạo: ………………………………………………………… ………………………………………………………..

Được phép tập lái xe trên các tuyến đường (Quốc lộ, Tỉnh lộ, từ….đến:…..)

Có giá trị:

Từ ngày……../……/………

Đến ngày ……../……/………

(Giấy phép xe tập lái chỉ có giá trị khi Giấy chng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe còn giá trị sử dụng).

……., ngày ….. tháng….. năm 20…
THỦ TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

  1. Mặt sau: In chữ “TẬP LÁI” theo phông chữ Times New Roman in hoa, đứng, đậm, cỡchữ 90.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu giấy phép xe tập lái của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An