banner

Mẫu đơn xin từ chối nhận di sản thừa kế

Mẫu đơn xin từ chối nhận di sản thừa kế là văn bản mà người được hưởng di sản thừa kế từ chối quyền lợi và trách nhiệm liên quan đến việc nhận di sản thừa kế từ người đã qua đời. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này. Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu đơn xin từ chối nhận di sản thừa kế là gì?

Mẫu đơn xin từ chối nhận di sản thừa kế là một văn bản mà người thừa kế thực hiện để từ chối quyền lợi và trách nhiệm liên quan đến việc nhận di sản thừa kế từ người đã qua đời.

Đơn này có thể được sử dụng khi người thừa kế không muốn hoặc không có khả năng nhận di sản thừa kế vì lý do cá nhân hoặc tài chính.

>>> Xem thêm: Lập di chúc thừa kế cho con tại Nghệ An

2. Các trường hợp không được từ chối nhận di sản thừa kế

Từ chối nhận di sản thừa kế là việc một cá nhân sau khi được chỉ định làm người thừa kế mà không muốn hưởng phần di sản đó thì có quyền từ chối không nhận. Vì vậy, người được hưởng di sản thừa kế cũng có quyền được từ chối, trừ việc từ chối nhận di sản thừa kế với mục đích:

– Không được từ chối để trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản với người khác

– Phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

– Phải từ chối trước thời điểm phân chia di sản

3. Những người được từ chối nhận di sản thừa kế

Để xác định ai được từ chối nhận di sản thừa kế thì trước hết chúng ta phải xem xét ai là người được nhận di sản thừa kế.

Theo đó, người thừa kế theo di chúc là người được người để lại di sản chỉ định là người nhận thừa kế trong văn bản di chúc. Người thừa kế theo pháp luật được xác định tại Điều 651 Bộ luật dân sự, cụ thể:

– Hàng thứ 1 gồm vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, con đẻ, con nuôi

– Hàng thứ 2 gồm ông bà nội ngoại, anh chị em ruột, cháu ruột gọi người chết là ông bà nội ngoại.

– Hàng thứ 3 gồm cụ nội ngoại, bác, chú, cậu, cô, dì ruột, cháu ruột gọi người chết là bác, chú, cậu, cô, dì, ruột, chắt ruột gọi người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Ngoài ra, những người sau đây không được hưởng di sản thừa kế:

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

– Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

– Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc;

– Giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, huỷ di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Đáng lưu ý là nếu những người này đã bị người để lại di sản biết nhưng vẫn cho họ được hưởng theo di chúc thì vẫn nhận di sản bình thường.

Như vậy để từ chối hưởng di sản thừa kế, người đó phải đáp ứng là người được quyền nhận thừa kế theo quy định pháp luật

>>> Xem thêm: Thanh toán và phân chia di sản thừa kế theo quy định

4. Mẫu đơn từ chối nhận di sản thừa kế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN DI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày … tháng … năm ………., tại (1)  ……., chúng tôi gồm: (2)

Ông/bà:……………………………. Sinh năm : ………………………………………………………………………………………………………………………

CCCD số: …………. do Công an …………… cấp ngày…………………………………………………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Là (3) ……………… của người để lại di sản thừa kế)

2 Ông/bà:……………………………. Sinh năm : …………………………………………………………………………………………………………………….

CCCD số: …………. do Công an …………… cấp ngày………………………………………………………………………………………………………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Là ……………… của người để lại di sản thừa kế)

Chúng tôi là những người thừa kế của ông/bà ………………………………………………………………………………………………………………..

Ông/bà (4) …… chết ngày……… theo ……….do UBND ……… đăng ký khai tử ngày    ………………………………………………………

Di sản mà ông/bà ……… để lại là: (5)

1. Sổ tiết kiệm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Phần quyền sử dụng đất tại địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Thông tin cụ thể về thửa đất trên như sau:

– Thửa đất số: ………;                       – Tờ bản đồ số: …………;

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………….

– Diện tích: ……………. m 2  (Bằng chữ: ……………. mét vuông);

– Hình thức sử dụng: riêng:………….. m 2 ; chung: ……………. m 2 ;

– Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………………………………………..

– Thời hạn sử dụng: ……………………………………………………………………………………………….

– Nguồn gốc sử dụng: …………………………………………………………………………………………….

3.Tiền mặt, tài sản khác (nếu có)

Nay bằng Văn bản này chúng tôi tự nguyện từ chối nhận kỷ phần thừa kế di sản nêu trên mà chúng tôi được hưởng.

Chúng tôi xin cam đoan:

– Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật.

– Việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

– Chúng tôi đã đọc nội dung Văn bản này, đã hiểu rõ trách nhiệm pháp lý của mình khi lập và ký/điểm chỉ vào Văn bản này.

Người lập Văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

(Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN …………………

Ngày………tháng………..năm……… (bằng chữ ………………………………………………..) tại ………………………………………………………..

tôi ………………………………………………………………., Chủ tịch/Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn ………………….. huyện/quận/thị/xã/thành phố thuộc tỉnh………………………………..tỉnh/thành phố ……………………………………………………………….

CHỨNG THỰC:

– Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ……………………………………………………………………………. lập;

– Tại thời điểm chứng thực, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

– Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …….

– Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành  ……………… bản chính (mỗi bản chính gồm ……. tờ, ……..trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế  ………………….. bản chính; lưu tại Uỷ ban nhân dân một bản chính.

Số………………………….., quyển số …………….TP/CC-SCT/HĐGD.

 

CHỦ TỊCH/PHÓ CHỦ TỊCH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các quy định mới về thủ tục Mẫu đơn xin từ chối nhận di sản thừa kế của doanh nghiệp của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An