banner

Thanh toán và phân chia di sản thừa kế theo quy định

Thanh toán và phân chia di sản theo quy định

Thanh toán và phân chia di sản thừa kế theo quy định cụ thể tại Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau:

1. Họp mặt những người thừa kế

 • Sau khi có thông báo về việc mở thừa kế hoặc di chúc được công bố, những người thừa kế có thể họp mặt để thỏa thuận những việc sau đây:
 • Cử người quản lý di sản, người phân chia di sản, xác định quyền nghĩa vụ của những người này, nếu người để lại di sản không chỉ định trong di chúc;
 • Cách thức phân chia di sản;
 •  Mọi thỏa thuận của những người thừa kế phải được lập thành văn bản.

2. Người phân chia di sản

 1. Người phân chia di sản có thể đồng thời là người quản lý di sản được chỉ định trong di chúc hoặc được những người thừa kế thỏa thuận cử ra.
 2. Người phân chia di sản phải chia di sản theo đúng di chúc hoặc đúng thỏa thuận của những người thừa kế theo pháp luật.
 3. Người phân chia di sản được hưởng thù lao, nếu người để lại di sản cho phép trong di chúc hoặc những người thừa kế có thỏa thuận.

3. Thứ tự ưu tiên thanh toán

Các nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế được thanh toán theo thứ tự sau đây:

 • Chi phí hợp lí theo tạp quán cho việc mai táng;
 • Tiền cấp dưỡng còn thiếu;
 • Chi phí cho việc bảo quản di sản;
 • Tiền công lao động;
 • Tiền bồi thường thiệt hại;
 • Thuế và các khoản phải nộp khác vào ngân sách nhà nước;
 • Các khoản nợ khác đối với cá nhân, pháp nhân;
 • Tiền phạt;
 • Các chi phí khác.

 3. Phân chia di sản theo di chúc

Phân chia di sản theo di chúc
Phân chia di sản theo di chúc
 • Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc ; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • Trường hợp di chúc chỉ được xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

4. Phân chia di sản theo pháp luật

Phân chia di sản theo phá luật
Phân chia di sản theo pháp luật
 • Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.
 • Trường hợp yêu cầu chia di sản thừa kế mà việc chia di sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bên vợ hoặc chồng còn sống và gia đình thì bên còn sống có quyền yêu cầu Tòa án xác định phần chia di sản mà những người thừa kế được hưởng nhưng chưa cho chia di sản trong một thời hạn nhất định.
 • Thời hạn này không quá 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn 03 năm mà bên còn sống chứng minh được việc chia di sản vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của gia đình họ thì họ có quyền yêu cầu tòa án gia hạn một lần những quá ba năm.

>>Xem thêm: Các trường hợp chia thừa kế theo quy định của  pháp luật

5. Phân chia di sản trong trường hợp có người thừa kế mới hoặc có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế

 • Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, những  người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán có người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Công ty FBLAW chúng tôi chuyên tư vấn và tiến hành các thủ tục thanh toán và phân chia di sản theo quy định cho khách hàng trên toàn quốc. Ngoài ra chúng tôi còn thực hiện các công việc khác liên quan đến thừa kế và di chúc… Hãy liên hệ ngay chúng tôi để tiến hành thủ tục thanh toán và phân chia di sản thừa kế theo quy định một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn nhé!

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

  • Hotline: 038.595.3737
  • Email: tuvanfblaw@gmail.com
  • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
  • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An