banner

Mẫu báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn

Mẫu báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn là một mẫu báo cáo được sử dụng để tổng hợp và báo cáo các khoản thu, chi tài chính của một tổ chức công đoàn trong một khoảng thời gian nhất định. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn là gì?

“Mẫu báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn” là một mẫu báo cáo được sử dụng để tổng hợp và báo cáo các khoản thu, chi tài chính của một tổ chức công đoàn trong một khoảng thời gian nhất định. Mẫu báo cáo này thường được sử dụng để kiểm tra và xác nhận tính chính xác và minh bạch của việc quản lý tài chính công đoàn.

>>> Dịch vụ kế toán trọn gói

2. Các nguồn thu của tài chính công đoàn

Tài chính công đoàn gồm các nguồn thu sau đây:

  • Đoàn phí công đoàn do đoàn viên công đoàn đóng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;
  • Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động;
  • Ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ;
  • Nguồn thu khác từ hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động kinh tế của Công đoàn; từ đề án, dự án do Nhà nước giao; từ viện trợ, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

>>> Xem thêm: Dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp tại TP Vinh, Nghệ An

3. Mẫu báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn

Công đoàn cấp trên:

Công đoàn: …..

Mu: B07-TLĐ
(Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ ngày 30/12/2021 của Tổng Liên đoàn)

BÁO CÁO

QUYẾT TOÁN THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

Năm …

A- CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

– Số lao động tính quỹ lương đóng KPCĐ:

– Số đoàn viên:

– Số cán bộ CĐ chuyên trách:

người

người

người

– Quỹ lương đóng KPCĐ:

– Quỹ lương đóng ĐPCĐ:

đồng

đồng

B- CÁC CHỈ TIÊU THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

ĐVT: đồng

THÔNG TIN NỘI DUNG Mục lục TCCĐ (Mã số) Dự toán được giao Quyết toán năm Cấp trên duyệt
I TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY ĐU KỲ 10      
II PHẦN THU        
2.1 Thu Đoàn phí công đoàn 22      
2.2 Thu Kinh phí công đoàn 23      
2.3 Ngân sách Nhà nước cấp hỗ trợ 24      
2.4 Các khoản thu khác 25      
  a- Chuyên môn hỗ trợ 25.01      
  b- Thu khác 25.02      
  CỘNG THU TCCĐ (2.1+2.2+2.3+2.4)        
2.5 Tài chính công đoàn cấp trên cấp 28      
  a. Kinh phí công đoàn cấp trên cấp theo phân phối 28.01      
  b. Tài chính công đoàn cấp trên cấp hỗ trợ 28.02      
2.6 Nhận bàn giao tài chính công đoàn 40      
  TNG CỘNG THU (II=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)        

III

PHẦN CHI

       
3.1 Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo đoàn viên và người lao động 31      
3.2 Chi tuyên truyền đoàn viên và người lao động 32      
3.3 Chi quản lý hành chính 33      
3.4 Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương 34      
  a- Lương cán bộ trong biên chế 34.01      
  b- Phụ cấp cán bộ công đoàn 34.02      
  c- Các khoản phải nộp theo lương 34.03      
3.5 Chi khác 37      

CNG CHI (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

       
3.6 ĐPCĐ, KPCĐ đã nộp cấp trên quản lý trực tiếp 39      
3.7 Bàn giao tài chính công đoàn 42      
  TNG CỘNG CHI (III=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 + 3.7)        
IV TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN TÍCH LŨY CUỐI KỲ (IV=I+II-III) 50      
V ĐPCĐ, KPCĐ PHẢI NỘP CẤP TRÊN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP 60      

C- THUYẾT MINH

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)
Ngày     tháng     năm
TM. BAN CHẤP HÀNH
(Ký tên, đóng dấu)

4. Hướng dẫn lập báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn (Mu B07-TLĐ).

Cơ sở số liệu để lập báo cáo Quyết toán: Cuối kỳ kế toán, kế toán cộng sổ, kiểm tra đối chiếu giữa các sổ chi tiết. Số liệu cộng sổ thu – chi tài chính công đoàn cơ sở được sử dụng để lập báo cáo quyết toán thu – chi tài chính công đoàn của công đoàn cơ sở.

Các chỉ tiêu cơ bản

+ Số lao động làm căn cứ tính tổng quỹ lương đóng kinh phí công đoàn là lao động thuộc đối tượng đóng BHXH theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội (lao động lấy tại thời điểm 31/12 năm trước cộng s lao động bình quân tăng hoặc giảm trong năm), tiền lương tổng hợp chung của các tháng trong năm theo đúng số liệu lao động thuộc đối tượng đóng BHXH.

+ Đoàn viên để tính quỹ lương đóng đoàn phí công đoàn là đoàn viên tại thời điểm 31/12 của năm lập báo cáo tài chính. Quỹ tiền lương làm căn cứ tính đóng đoàn phí là quỹ tiền lương tổng hợp của từng tháng.

B. Các chỉ tiêu thu, chi tài chính công đoàn

Các chỉ tiêu thu, chi tài chính:

Số liệu cộng sổ thu, chi tài chính công đoàn cơ sở của từng khoản Mã số, được đưa vào báo cáo quyết toán thu – chi tài chính công đoàn cơ sở theo từng khoản Mã số tương ứng.

* Mục I: Tài chính công đoàn tích lũy đầu kỳ (Mã số 10): Là số tài chính công đoàn tích lũy cuối kỳ trên báo cáo quyết toán năm trước chuyển sang được ghi trên sổ S82. Đối với đơn vị hạch toán kế toán là số dư có trên tài khoản 4316 tại thời điểm kết thúc năm trước liền kề.

* Mục II. Phần thu

– Thu Đoàn phí công đoàn (Mã số 22): Căn cứ tổng số tiền đoàn phí của đoàn viên đóng trong năm được ghi trên sổ S82 có đối chiếu với sổ tiền mặt, tiền gửi của đơn vị, trường hợp đơn vị có hạch toán là tổng số phát sinh bên Có tài khoản 337861 và được áp mục 22.

– Thu Kinh phí công đoàn (Mã số 23): Đối với đơn vị được phân cấp thu, căn cứ tổng số tiền kinh phí công đoàn mà doanh nghiệp nộp được ghi trên sổ S82 có đối chiếu với sổ tiền mặt, tiền gửi của đơn vị, trường hợp đơn vị có hạch toán là tổng số phát sinh bên Có tài khoản 337862 và được áp mục 23.

– Các khoản thu khác (Mã số 25 = Mã số 25.01 + Mã số 25.02)

+ Chuyên môn hỗ trợ (Mã số 25.01): Căn cứ vào số tiền mà doanh nghiệp, đơn vị đã hỗ trợ cho công đoàn cơ sở trong năm quyết toán được ghi trên sổ S82 có đối chiếu với sổ tiền mặt, tiền gửi của đơn vị, trường hợp đơn vị có hạch toán là tổng số phát sinh bên Có tài khoản 5168 và được áp mục 25.01.

+ Thu khác (Mã số 25.02): Căn cứ vào số tiền thu khác ngoài các nội dung trên như thu lãi tiền gửi,… được ghi trên sổ S82 có đối chiếu với sổ tiền mặt, tiền gửi của đơn vị. Đối với đơn vị hạch toán kế toán là số phát sinh bên Có tài khoản 5168 và được áp mục 25.02.

– Tài chính công đoàn cp trên cp (Mã số 28):

+ Kinh phí công đoàn cấp trên cấp theo phân phối (Mã số 28.01): Căn cứ tổng số tiền kinh phí công đoàn được phân phối do cấp trên cấp trả được ghi trên sổ S82 có đối chiếu với sổ tiền mặt, tiền gửi của đơn vị, trường hợp đơn vị có hạch toán là tổng số phát sinh bên Có tài khoản 13881 và được áp mục 27.01.

+ Tài chính công đoàn cấp trên cấp hỗ trợ (Mã số 28.02): Căn cứ tổng số tiền đã được cấp trên hỗ trợ cho hoạt động công đoàn của đơn vị được ghi trên sổ S82 có đối chiếu với sổ tiền mặt, tiền gửi của đơn vị, trường hợp đơn vị có hạch toán là tổng số phát sinh bên Có tài khoản 4316 và được áp mục 27.02.

– Nhận bàn giao tài chính công đoàn (Mã số 40): Căn cứ vào số tiền đã nhận bàn giao tài chính công đoàn từ công đoàn khác về đơn vị mình theo biên bản bàn giao. Đối với đơn vị hạch toán kế toán là số phát sinh bên Có tài khoản 4361 được áp mục 40.

* Mục III. Phần chi

– Từ mã số 31 đến mã số 37: Căn cứ tổng số tiền tài chính công đoàn đã chi được phản ánh trên sổ S82 có đối chiếu với sổ tiền mặt, tiền gửi của đơn vị, trường hợp đơn vị có hạch toán là tổng số phát sinh bên Nợ trên tài khoản 6113 và được áp mục tương ứng.

– ĐPCĐ, KPCĐ đã nộp cấp trên quản lý trực tiếp (Mã số 39): Căn cứ tổng số tiền tài chính công đoàn đã thực nộp cho công đoàn cấp trên quản lý trực tiếp về đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn trong kỳ báo cáo được ghi trên sổ S82 với mã tương ứng. Đối với đơn vị hạch toán kế toán là số phát sinh bên Nợ tài khoản 33881 được áp mục 39.

– Bàn giao tài chính công đoàn (Mã số 42): Căn cứ vào số tiền đã bàn giao về cho công đoàn khác theo biên bản bàn giao. Đối với đơn vị hạch toán kế toán là số phát sinh bên Nợ tài khoản 4361 được áp mục 42.

* Mục IV. Tài chính công đoàn tích lũy cuối kỳ

– Tài chính công đoàn tích lũy cuối kỳ (Mã số 50): Phần chênh lệch giữa chỉ tiêu Tài chính công đoàn tích lũy đầu kỳ, Phần thu với Phần chi.

= Tài chính công đoàn tích lũy đầu kỳ + Tổng cộng thu – Tổng cộng chi

Đối với đơn vị hạch toán kế toán là số dư bên Có tài khoản 4361 cuối kỳ kế toán.

* Mục V. ĐPCĐ, KPCĐ phải nộp cấp trên trực tiếp

ĐPCĐ, KPCĐ phải nộp cấp trên trực tiếp (Mã số 60): Kinh phí phải nộp cấp quản lý trực tiếp căn cứ vào số tổng cộng trên sổ S82 của Công đoàn cơ sở. Đối với đơn vị hạch toán kế toán là tổng số phát sinh bên Nợ tài khoản 33881 và được áp mục 60.

C. Thuyết minh: Phân tích số tích lũy tài chính đầu kỳ, tích lũy tài chính cuối, kỳ: bao gồm tiền mặt, tiền gửi; thuyết minh các nội dung khác trên báo cáo.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu báo cáo quyết toán thu, chi tài chính công đoàn Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An