banner

Mẫu bản khai để công nhận và giải quyết chế độ thương binh

Mẫu bản khai để công nhận và giải quyết chế độ thương binh là biểu mẫu mà người thương binh hoặc gia đình người thương binh phải điền và nộp tại cơ quan có thẩm quyền nhằm yêu cầu công nhận và giải quyết các chế độ, quyền lợi và hỗ trợ cho thương binh. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về bản khai công nhận và giải quyết chế độ thương binh, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu bản khai để công nhận và giải quyết chế độ thương binh là gì?

Thương binh là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên và được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là thương binh, cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh”.

Mẫu bản khai để công nhận và giải quyết chế độ thương binh là văn bản mà người thương binh hoặc gia đình người thương binh điền và nộp tại cơ quan có thẩm quyền nhằm yêu cầu công nhận và giải quyết các chế độ, quyền lợi và hỗ trợ cho thương binh.

>>> Xem thêm: Các trường hợp được miễn, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

2. Các điều kiện để công nhận và xem xét giải quyết chế độ thương binh?

Căn cứ Điều 23 Điều kiện, tiêu chuẩn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 là những người được đề cập tại mục 1 bài viết phải thuộc một trong các trường hợp:

a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu để bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

b) Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng;

c) Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;

d) Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh mà để lại thương tích thực thể;

đ) Làm nghĩa vụ quốc tế;

e) Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh;

g) Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập hoặc làm nhiệm vụ phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;

h) Do tai nạn khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định;

i) Trực tiếp làm nhiệm vụ đấu tranh chống tội phạm;

k) Đặc biệt dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của Nhân dân hoặc ngăn chặn, bắt giữ người có hành vi phạm tội, là tấm gương có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục, lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Như vây, không phải bất kỳ những người trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân khi có thương tích trên 21% đều đương nhiên là thương binh mà pháp đáp ứng điều nêu trên, thương tích xảy ra là do quá trình thực hiện nhiệm vụ, công việc, bảo vệ Tổ quốc nhân dân

3. Sử dụng bản khai để công nhận và giải quyết chế độ thương binh khi nào?

Bản khai để công nhận và giải quyết chế độ thương binh được sử dụng để đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ quyền lợi của mình trong các trường hợp sau:

– Người bị thương thuộc quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành, nghỉ hưu

– Người bị thương thuộc quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, chuyển ngành, nghỉ hưu

– Người bị thương thuộc quân đội hiện đang tại ngũ

– Người bị thương thuộc lực lượng công an đã chuyển ngành, xuất ngũ, thôi việc, nghỉ hưu

– Người bị thương thuộc công an hiện đang công tác

– Người bị thương không thuộc quân đội, công an

– Gia đình người thương binh: Bao gồm vợ (chồng), con, cha, mẹ và người phụ thuộc khác của người thương binh, khi người thương binh đã qua đời do thương tật hoặc bệnh liên quan đến thương tật.

– Thương tật từ các nguyên nhân khác:

Bản khai cũng có thể được sử dụng để công nhận và giải quyết chế độ thương binh cho những trường hợp thương tật do các nguyên nhân khác như tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh tật trong cuộc sống hàng ngày, và các sự kiện không liên quan đến hoạt động quốc phòng hoặc an ninh.

Quá trình sử dụng bản khai để công nhận và giải quyết chế độ thương binh bao gồm việc nộp hồ sơ và các tài liệu liên quan tại cơ quan có thẩm quyền, nhằm xác định tình trạng thương tích và quyền lợi phù hợp cho người thương binh và gia đình.

>>> Xem thêm: Mẫu xin đơn xác nhận dân sự

4. Mẫu bản khai để công nhận và giải quyết chế độ thương binh

Mẫu bản khai để công nhận và giải quyết chế độ thương binh được lập tại Mẫu số 08 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Mẫu số 08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

BẢN KHAI

Để công nhận và giải quyết chế độ thương binh/
người hưởng chính sách như thương binh

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày tháng năm sinh: ……………………………… Nam/Nữ: ………………………………………………………………………………………..

CCCD/CMND số …………………….. Ngày cấp ……………………………… Nơi cấp …………………………………………………………..

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi thường trú: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nhập ngũ/tham gia công tác ngày … tháng … năm …………………………………………….

Phục viên (xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu): ngày … tháng … năm ………………………………………………..

Hiện nay đang hưởng chế độ (bệnh binh, mất sức lao động):

Số lần bị thương:

Thông tin bị thương Lần 1 Lần 2 Lần……
Ngày tháng năm bị thương
Cơ quan, đơn vị khi bị thương
Cấp bậc, chức vụ khi bị thương
Nơi bị thương
Các vết thương
Điều trị sau khi bị thương tại
Thời gian ra viện

 

…., ngày… tháng… năm…
Xác nhận của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền1
Ông (bà) ………………….
hiện thường trú tại ……………..
và có chữ ký trên bản khai là đúng.
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

………., ngày … tháng … năm ..……
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)

___________________

Ghi chú: 1 Trường hợp người bị thương thuộc quân đội, công an đã phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc thì Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. Trường hợp người bị thương đang tại ngũ, công tác trong quân đội, công an thì cơ quan đơn vị trực tiếp quản lý xác nhận.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu bản khai để công nhận và giải quyết chế độ thương binh  Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An