banner

Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp phá sản

Để bảo đảm quyền và lợi ích của DN và các chủ nợ, Luật Phá sản 2014 được ban hành và đóng vai trò quan trọng trong việc cụ thể hóa những quy định này. Bài viết tập trung làm rõ quy định về chi phí phá sản và thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

1. Chi phí phá sản
Chi phí phá sản là khoản tiền phải chi trả cho việc giải quyết phá sản, bao gồm chi phí cho quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 21 của Nghị định 22/2015/NĐ-CP thì mức thù lao quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản theo quy định của Luật Phá sản 2014 được xác định như sau:

2. Thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp bị phá sản
Theo quy định tại Điều 54 của Luật Phá sản 2014 thì khi Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản, tài sản sau thanh lý của doanh nghiệp được phân chia theo thứ tự như sau:

  • Chi phí phá sản: bao gồm chi phí Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, chi phí kiểm toán, chi phí đăng báo và các chi phí khác theo quy định của pháp luật;
  • Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể đã ký kết;
  • Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
  • Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Đối với trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định trên mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về doanh nghiệp, hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ phân chia, thanh toán cho các đối tượng:

  • Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân;
  • Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
  • Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của công ty cổ phần;
  • Thành viên của Công ty hợp danh.
  • Đối với trường hợp giá trị tài sản không đủ để thanh toán các chi phí theo quy định thì từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ.

Qua bài viết trên đây, công ty Luật FBLAW đã lưu ý về chi phí phá sản và thứ tự ưu tiên thanh toán khi doanh nghiệp bị phá sản. Các doanh nghiệp, chủ nợ và các bên liên quan cần lưu ý trước khi đưa ra những quyết định đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ miễn phí.