Thẻ: hiệp định về chống bán phá giá

Điều kiện áp dụng biện pháp chống phá giá theo quy định của WTO

Không phải cứ có hiện tượng hàng hoá nước ngoài bán phá giá là nước nhập khẩu có thể áp dụng các biện pháp chống bán […]

Xem thêm