banner

Thẻ: Hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt như thế nào

Hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt như thế nào

29/10/2019

Hiến pháp năm 2013 đã đưa ra những cơ sở pháp lý cao nhất để bảo vệ quyền con người ở Việt Nam như tại khoản […]

Xem thêm