Thẻ: Hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt như thế nào

Hành vi bạo lực gia đình sẽ bị xử phạt như thế nào

Hiến pháp năm 2013 đã đưa ra những cơ sở pháp lý cao nhất để bảo vệ quyền con người ở Việt Nam như tại khoản […]

Xem thêm