banner

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp là một quyết định công ty để chấm dứt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này. Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể là việc chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp không còn hoặc không đủ điều kiện để tồn tại như một chỉnh thể nữa. Theo đó chủ doanh nghiệp phải tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý để chấm dứt tư cách pháp nhân các quyền và nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

Quyết định giải thể là văn bản thể hiện ý chí chấm dứt hoạt động doanh nghiệp của chủ sở hữu, hội đồng thành viên, cổ đông của công ty. Là căn cứ để xác định doanh nghiệp giải thể và là một thành phần hồ sơ giải thể gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn xin giải thể doanh nghiệp

2. Các trường hợp giải thể doanh nghiệp

Căn cứ khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau:

– Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

– Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

– Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

3. Điều kiện giải thể doanh nghiệp

Theo khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 điều kiện giải thể doanh nghiệp như sau:

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Người quản lý có liên quan và doanh nghiệp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020 cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ của doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Hồ sơ, quy trình và thủ tục giải thể doanh nghiệp

4. Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp

TÊN DOANH NGHIỆP

 Số:      /2023/QĐ-APG&DVTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                  Nghệ An, ngày   tháng    năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải thể doanh nghiệp

CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY …………………………………………………………………………

Căn cứ:

– Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

– Điều lệ ………………………………………………………………………………….đã được chủ sở hữu thông qua

–  Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Giải thể doanh nghiệp

– Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Mã số thuế:………………………….            Cấp ngày: …………………………………………………………………………………………………………

– Địa chỉ trụ sở: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2: Lý do giải thể:

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả

Điều 3: Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng:

–  Các hợp đồng đã ký kết, đang thực hiện: không có

–  Kể từ thời điểm quyết định giải thể,  doanh nghiệp không ký kết hợp đồng mới với tổ chức, cá nhân nào

Điều 4: Thời hạn, thủ tục thanh toán các khoản nợ:

– Đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp còn có bất kỳ khoản nợ nào đối với khách hàng, hay nợ đối với cá nhân, tổ chức nào khác.

– Kể từ thời điểm quyết định giải thể, doanh nghiệp không huy động vốn dưới mọi hình thức.

Điều 5: Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động:

Điều 6: Thanh lý tài sản sau khi thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp:

Điều 7: Ông/bà ………… là Chủ sở hữu doanh nghiệp phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chưa thanh toán, số thuế chưa nộp chưa được thanh toán và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những hệ quả phát sinh của doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm kể từ nộp hồ sơ giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Điều 8: Quyết định này phải được đăng trên Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp và được niêm yết công khai tại trụ sở doanh nghiệp, được gửi đến các chủ nợ, được gửi đến người lao động, gửi đến Chi cục thuế khu vực Sông Lam I, cơ quan đăng ký kinh doanh, các ban ngành, sở có liên quan.

Điều 9: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

– Như điều 8;

– Lưu: vp

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các quy định mới về thủ tục Mẫu quyết định giải thể doanh nghiệp của doanh nghiệp của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An