banner

Mẫu đơn xin giải thể doanh nghiệp

Mẫu giấy giải thể doanh nghiệp

Mẫu đơn xin giải thể doanh nghiệp là một trong những dịch vụ pháp lý được cung cấp bởi Công ty luật FBLAW. Để giúp quý khách hàng có thể hiểu rõ hơn về đơn xin giải thể doanh nghiệp cũng như việc giải thể doanh nghiệp, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư

I. Điều kiện để giải thể doanh nghiệp

Theo Điều 207 Luật Doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp có thể giải thể trong các trường hợp sau:

+ Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

+ Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

+ Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

+  Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm:Dịch vụ thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Hà Nội

II. Yêu cầu, điều kiện khi thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp

–  Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

– Đảm đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, như: Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết, nợ thuế, nợ khác,….

– Không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài

– Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.

III. Hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp:

Bước 1: Doanh nghiệp thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể:

Doanh nghiệp niêm yết công khai thông báo, nghị quyết, quyết định giải thể tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp và gửi hồ sơ công bố giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, các giấy tờ sau:

a) Thông báo về giải thể doanh nghiệp

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;

c) Phương án giải quyết nợ (nếu có).

Doanh nghiệp sau khi nộp thông báo giải thể, Phòng đăng kí kinh doanh phải thông báo tình trang doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia sau khi nhận được nghị quyết, quyết định, giải thể của doanh nghiệp.

Thời hạn nộp hồ sơ: 07 ngày kể từ ngày doanh nghiệp làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể.

Bước 2: Thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty(nếu có):

Các khoản nợ của doanh nghiệp được thanh toán theo thứ tự sau:

–  Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

–  Nợ thuế;

–  Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về chủ thể doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty.

Bước 3: Xác nhận nghĩa vụ hải quan (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề xuất, nhập khẩu)

Doanh nghiệp cần gửi công văn đến cơ quan Hải quan xin xác nhận không nợ thuế, các nghĩa vụ khác để hoàn tất thủ tục đóng thuế ở bước tiếp theo giải thể doanh nghiệp.

Bước 4: Đóng mã số thuế (hay còn gọi là thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế)

Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế bao gồm:

  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT theo theo mẫu tại thông tư 105/2020/TT-BTC
  • Các văn bản kèm theo: Thông báo giải thể, Nghị quyết, quyết định, biên bản họp của công ty về việc giải thể

Cơ quan thuế căn cứ theo hồ sơ quyết toán thuế của doanh nghiệp ra biên bản kiểm tra thuế và truyền dữ liệu sang Sở Kế hoạch và Đầu tư để doanh nghiệp tiếp thực hiện thủ tục đóng của mã số thuế và giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Lưu ý: Doanh nghiệp cần đảm bảo hoàn tất các nghĩa vụ thuế, không nợ thuế, không thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế.

Bước 5: Trả con dấu pháp nhân của doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp đăng kí sử dụng con dấu do cơ quan Công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan Công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu, hồ sơ trả con dấu bao gồm:

– Công văn xin hoàn trả trả dấu;

– Bản chính giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

– Bản sao (chứng thực) chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động;

– Dấu pháp nhân (đang sử dụng);

– Giấy giới thiệu, giấy ủy quyền (Cho người đi thực hiện công việc trả đấu).

Bước 6: Thủ tục tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ:

–  Thông báo về giải thể doanh nghiệp (theo mẫu quy định);

–  Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có). Có thể là các giấy tờ là kết quả của các thủ tục được thực hiện ở bước 2,3,4,5.

Thời hạn nộp hồ sơ: 180 ngày kể từ ngày phòng ĐKKD nhận được thông báo giải thể của doanh nghiệp. Doanh nghiệp lưu ý rằng trường hợp quá 180 ngày kể từ ngày thông báo giải thể đến Sở Kế hoạch Đầu tư thì sẽ được cập nhật lại tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

3. Nội dung đơn giải thể doanh nghiệp

Mẫu giấy giải thể doanh nghiệp
Mẫu giấy giải thể doanh nghiệp

Theo quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp năm 2020, trước khi tiến hành thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp với cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp cần phải xây dựng và thông qua Nghị quyết, Quyết định giải thể doanh nghiệp.

Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đề nghị giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong doanh nghiệp.

Theo Điều 210 Luật Doanh nghiệp, một trong những tài liệu trong hồ sơ giải thể doanh nghiệp là thông báo về giải thể doanh nghiệp. Đây cũng có thể xem là đơn xin giải thể doanh nghiệp.

Nội dung của đơn giải thể doanh nghiệp bao gồm:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Lý do giải thể;

– Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;

– Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

– Họ tên chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu công ty, chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị.

4. Mẫu đơn giải thể doanh nghiệp

 

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………….

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Nghị quyết/Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Nghị quyết/Quyết định giải thể số: ……… ngày …. /………… /…………

Lý do giải thể: ………………………………………………………………………..

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản họp (nếu có), phương án giải quyết nợ (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)

 

5. Dịch vụ giải thể doanh nghiệp tại công ty luật FBLAW

Mẫu giấy giải thể doanh nghiệp
Mẫu giấy giải thể doanh nghiệp

Khi sử dụng dịch vụ giải thể công ty tại FBLAW,  chúng tôi sẽ thay quý khách hàng  hoàn thành các việc dưới đây:

– Tư vấn các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể;

– Soạn quyết định giải thể công ty và tất cả giấy tờ liên quan đến việc giải thể;

– Soạn chi tiết danh sách các khoản nợ (bao gồm thông tin chủ nợ, khoản nợ đã thanh toán/chưa thanh toán, nợ thuế, nợ BHXH…);

– Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT;

– Thực hiện thủ tục hủy con dấu tại cơ quan công an;

– Thực hiện thủ tục khóa mã số thuế và các nghĩa vụ thuế khác tại cơ quan thuế;

– Làm thủ tục thông báo công bố giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;

– Đại diện doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;

– Bàn giao kết quả cuối cùng về giải thể công ty tận nơi;

– Thực hiện các công việc khách theo yêu cầu;

– Các chi phí liên quan đến việc triển khai thực hiện công việc luôn được FBLAW thông báo, thỏa thuận thống nhất và minh bạch, hợp tình và hợp lý.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về vấn đề “Mẫu giấy giải thể doanh nghiệpcủa đội ngũ Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

>>>Xem thêm: Sự cần thiết của pháp chế doanh nghiệp

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline: 0973.098.987
  • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An