banner

Mẫu hồ sơ xin tạm ngừng kinh doanh

Việc chuẩn bị hồ sơ tạm dừng kinh doanh là phương án giải quyết trước mắt của doanh nghiệp khi doanh nghiệp cần tái cơ cấu, gặp khó khăn trong kinh doanh. Vậy mẫu hồ sơ xin tạm ngừng kinh doanh mới nhất năm 2023 bao gồm những gì? Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu hồ sơ xin tạm ngừng kinh doanh là gì?

Mẫu hồ sơ tạm dừng kinh doanh là văn bản mà các doanh nghiệp cần phải chuẩn bị để nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh để thông báo về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian nhất định.

Hồ sơ này thường bao gồm các thông tin như tên doanh nghiệp, địa chỉ, lý do tạm dừng kinh doanh, thời gian dự kiến tạm dừng, các giấy tờ kèm theo và chữ ký của người đại diện doanh nghiệp.

>>> Tạm dừng hoạt động kinh doanh công ty tại Nghệ An

2. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh được chuẩn bị khi nào?

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh gồm hai trường hợp:

– Theo quyết định của doanh nghiệp.

– Theo yêu cầu của Cơ quan Đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Điều kiện tạm ngừng kinh doanh.

Để tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp cần phải thực hiện:

– Trước khi tạm ngừng kinh doanh phải thông báo cho cơ quan đăng kí kinh doanh và cơ quan quản lý thuế trước ít nhất 15 ngày;

– Chỉ được tạm ngừng không quá một năm và được gia hạn liên tiếp không quá một năm tiếp theo;

– Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã kí với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Việc thông báo tạm ngừng kinh doanh với cơ quan quản lý sẽ giúp đảm bảo được nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp vừa đảm bảo được quyền và lợi ích của khách hàng, người lao động cũng như lợi ích của Nhà nước. Tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng việc tạm ngừng kinh doanh để trốn tránh các nghĩa vụ phải thực hiện làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người thứ ba.

4. Những lưu ý về tạm dừng kinh doanh

a. Thời hạn tạm dừng kinh doanh:

  • Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.
  • Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh.
  • Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 02 năm.

b. Nghĩa vụ của doanh nghiệp trong thời gian tạm dừng kinh doanh.

  • Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ.
  • Tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác

>>> Hướng dẫn thủ tục tạm dừng kinh doanh mới nhất hiện nay.

5. Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh gồm những giấy tờ gì?

– Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh (được thực hiện theo mẫu số II-19 Phụ lục 1 Thông tư số 01/2021/TT-SKHĐT)

Phụ lục II-19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh

trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố…………………………………………………………………………………………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Trường hợp tạm ngừng kinh doanh

a) Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đến hết ngày….tháng….năm……

Lý do tạm ngừng: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”.

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa)

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………………………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký và ghi họ tên)

2- Quyết định của chủ sở hữu hoặc chủ tịch công ty hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty;

3- Bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.

4- Văn bản uỷ quyền cá nhân thực hiện thủ tục (nếu có)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An