banner

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản giao kết giữa các bên ký hợp đồng nhằm ghi nhận tình trạng thực hiện hợp đồng đã hoàn thành và tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công việc cũng như nghĩa vụ thanh toán hoặc xuất hóa đơn tài chính theo quy định. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng là gì?

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản ghi nhận các bên ký kết, xác minh về việc hợp đồng đã được thực hiện xong, sau khi hoàn tất một công việc nào đó đã được hai bên tham gia xác nhận lại khối lượng, chất lượng và các chi phí phát sinh sau quá trình hoàn thành công việc đó và hai bên cùng đồng ký tên.

Mỗi một loại hợp đồng, khi thanh lý cần lập một biên bản thanh lý hợp đồng riêng để xác nhận việc các bên đã hoàn thiện nghĩa vụ với nhau và không phát sinh các tranh chấp pháp lý về sau.

>>> Xem thêm: Mẫu phụ lục hợp đồng

2. Thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật

Thuật ngữ thanh lý hợp đồng được ghi nhận tại Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989. Hiện nay, pháp luật Việt Nam không còn ghi nhận ghi nhận khái niệm “thanh lý hợp đồng” nữa mà thay vào đó là quy định về chấm dứt hợp đồng (Điều 422 Bộ luật Dân sự 2015). Mặc dù không được pháp luật dân sự ghi nhận nhưng trên thực tế “thanh lý hợp đồng” vẫn được các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức sử dụng khi muốn nói đến việc chấm dứt hợp đồng hoặc các giao dịch dân sự.

3. Các trường hợp thanh lý hợp đồng

Thức tế, thanh lý hợp đồng thường thực hiện sau khi hai bên đã hoàn thành đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình thì sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng hoặc vẫn có thể thanh lý hợp đồng kể cả khi nghĩa vụ chưa được thực hiện hết những nội dung quy định trong hợp đồng nhưng các bên thỏa thuận tiến tới thanh lý hợp đồng.

Theo đó, thủ tục thanh lý hợp đồng được xem như là thủ tục chấm dứt hợp đồng, diễn ra sau khi hợp đồng thực hiện xong hoặc theo thỏa thuận của các bên về việc chấm dứt hợp đồng. Thủ tục chấm dứt hợp đồng được thực hiện trong những trường hợp sau:

  • Hoàn thành hợp đồng
  • Theo các bên thỏa thuận
  • Cá nhân, pháp nhân chấm dứt tồn tại mà yêu cầu hợp đồng phải do những người/tổ chức này thực hiện
  • Hủy bỏ, đơn phương chấm dứt hợp đồng
  • Không thể thực hiện hợp đồng do đối tượng không còn
  • Khi hoàn cảnh cơ bản thay đổi vì nguyên nhân khách quan, các bên không thể lường được sự thay đổi hoàn cảnh
  • Trường hợp khác do luật định

4. Quá trình thanh lý hợp đồng được thực hiện như thế nào?

Quá trình thanh lý hợp đồng được phân chia thành 02 trường hợp sau:

Thứ nhất, do các bên trong hợp đồng thỏa thuận thanh lý, chấm dứt hợp đồng

Do có sự thỏa thuận, thống nhất ý chí của các bên, khi hợp đồng hoàn thành hoặc các bên không có nhu cầu tiếp tục hợp đồng thì hai bên có thể thỏa thuận tiến tới thanh lý hợp đồng.

Các bên sẽ lập dự thảo biên bản thanh lý hợp đồng đến khi đạt được thống nhất ý kiến của các bên thì sẽ tiến hành ký biên bản thanh lý hợp đồng.

Sau khi thanh lý hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên thực hiện theo biên bản thanh lý.

Thứ hai, khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng đang được thực hiện

Khi một trong các bên tham gia hợp đồng đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng thì căn cứ vào những điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, bên đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ cần phải:

– Tuân thủ nghĩa vụ báo trước đã quy định

– Gửi thông báo cho đối phương về thời điểm chấm dứt, hủy bỏ nên để sau khoảng 15 ngày kể từ ngày thông báo trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng hoặc theo đúng nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng đã ký tước đó.

Trường hợp hủy bỏ, chấm dứt hợp đồng theo các trường hợp ngoài thỏa thuận trong hợp đồng thì cần căn cứ quy định của Điều 424, 425, 426 Bộ luật Dân sự 2015 để đảm bảo thực hiện đúng với quy định pháp luật

>>> Xem thêm: Mẫu hợp đồng lao động

5. Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————

…………………, ngày ….tháng….năm

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: ………………….

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015;

– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

– Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số  ……………. ngày ……/…./……. giữa …………………. và …………………….;

– Căn cứ vào quá trình thực hiện và kết quả hoàn thành Hợp đồng dịch vụ[3] số  ………………….

Hôm nay, ngày… tháng … năm …… tại ………………….chúng tôi gồm:

BÊN A : CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở : ………………………………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế :   ……………………………………………………………………..………………………………………………
Đại diện theo pháp luật :  …………………………………………………………………………………… Chức vụ: ………………….
SĐT liên hệ : ………………………………………………………………………………….…………………………………
 

BÊN B

 

:

 

CÔNG TY …………………………………………………………………..………………………………………

Địa chỉ trụ sở : ………………………………………………………………………………………………………………………
Mã số thuế : ………………………………………………………………………………………………………………………
Đại diện theo pháp luật : ……………………………… Chức vụ: ………………….………………………………………
SĐT liên hệ : …………………………………………………………………………………………………………………………

Hai bên tiến hành thanh lý Hợp đồng dịch vụ số…………. ký ngày …./…../….. với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung thanh lý

Bên B đã hoàn thành công việc, đảm bảo thời hạn, theo đúng quyền và nghĩa vụ được thỏa thuận tại Hợp đồng dịch vụ số …………. ký ngày …./…./….. . Bên B bàn giao lại cho Bên A các tài liệu sau:

– Kết quả công việc: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Biên lai thu phí, lệ phí Nhà nước (nếu có) …………………………………………………………………………………………………………

– Các tài liệu bản gốc khác (nếu có): …………………………………………………………………………………………………………………….

Điều 2: Thanh toán

Bên A đồng ý thanh toán cho Bên B mức phí dịch vụ như sau:

– Giá trị hợp đồng trước thuế: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

– Thuế giá trị gia tăng (VAT): ……………………………………………………………………………………………………………………………………

– Giá trị hợp đồng sau thuế: ……………………………………… (bằng chữ: ………………………….)

Phương thức thanh toán……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 3: Nội dung khác (nếu có)

Điều 4: Cam kết

– Việc thanh lý hợp đồng nói trên là hoàn toàn tự nguyện, dứt khoát, không bị ép buộc và không kèm theo bất cứ điều kiện nào, không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào.

– Bên B cam kết bàn giao đầy đủ và chính xác kết quả dịch vụ cho bên A theo thỏa thuận tại hợp đồng. Bên A cam kết thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo như quy định tại hợp đồng và Điều 2 của Biên bản này.

– Ngoài các nghĩa vụ đã nêu tại Biên bản này, hai bên xác nhận sau khi ký biên bản thanh lý hợp đồng các bên không còn bất kỳ quyền, nghĩa vụ nào phát sinh từ hợp đồng dịch vụ số …………….. ngày …./…./…..

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Biên bản thanh lý hợp đồng dịch vụ này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An