Thẻ: Quyền và nghĩa vụ cơ quan tổ chức có thẩm quyền giám định

Văn bản yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước

Văn bản yêu cầu giám định trong lĩnh vực thanh tra quản lý nhà nước là văn bản được sử dụng để yêu cầu thẩm định […]

Xem thêm