Thẻ: Hình thức nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai bằng phiếu yêu cầu

Cá nhân, tổ chức muốn biết được các thông tin về một thửa đất. Thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai bằng phiếu […]

Xem thêm