Thẻ: Các trường hợp xử lý khi có yêu cầu thay đổi từ chối người bào chữa

Mẫu văn bản thay đổi, từ chối người bào chữa

Mẫu văn bản thay đổi, từ chối người bào chữa là một tài liệu được sử dụng để thông báo việc thay đổi hoặc từ chối […]

Xem thêm