banner

Mẫu đơn phản tố

Mẫu đơn phản tố là việc bị đơn trong vụ án dân sự khởi kiện ngược lại nguyên đơn trong vụ án dân sự. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này. Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu đơn phản tố là gì?

Phản tố là quyền của bị đơn trong vụ án dân sự, thực chất việc phản tố của bị đơn là việc bị đơn khởi kiện ngược lại người đã kiện mình (tức nguyên đơn), nhưng được xem xét, giải quyết cùng với đơn khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án vi việc giải quyết yêu cầu của hai bên có mối quan hệ liên quan, chặt chẽ với nhau.

Mẫu đơn phản tố là mẫu đơn được lập ra để yêu cầu về việc phản tố đối với nguyên đơn, yêu cầu toà án xem xét giải quyết cùng với đơn khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án khi các nội dung trong đơn phản tố có liên quan đến đơn khởi kiện.

>>> Xem thêm: Quyền phản tố của bị đơn theo quy định tố tụng dân sự

2. Điều kiện đơn phản tố được toà chấp thuận

Đơn phản tố của bị đơn được tòa án chấp thuận khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Về thời hạn nộp Đơn phản tố phải được nộp “trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải”;

+ Về mặt nội dung: Đơn phản tố chỉ được chấp thuận khi “yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập” hoặc “Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập”.

3. Thủ tục xử lý đơn phản tố

Theo quy định tại Điều 202 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về thủ tục yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập như sau:

Thủ tục yêu cầu phản tố hoặc yêu cầu độc lập được thực hiện theo quy định của Bộ luật này về thủ tục khởi kiện của nguyên đơn.

Theo quy định tại Điều 191 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 về thủ tục nhận và xử lý đơn khởi kiện, cụ thể:

– Tòa án qua bộ phận tiếp nhận đơn phải nhận đơn phản tố:

Toà án nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và phải ghi vào sổ nhận đơn; trường hợp Tòa án nhận đơn khởi kiện được gửi bằng phương thức gửi trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và phải ghi vào sổ nhận đơn.

Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp: Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện.

Đối với trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện.

Trường hợp nhận đơn khởi kiện bằng phương thức gửi trực tuyến:  Tòa án phải thông báo ngay việc nhận đơn cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công:

Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

+ Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;

+ Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;

+ Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;

+ Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

– Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán quy định này phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Như vậy, thời gian xử lý đơn phản tố được thực hiện theo thủ tục khởi kiện của nguyên đơn. Do đó, thời hạn xử lý đơn yêu cầu phản tố tối đa là 8 ngày đối với trường hợp nộp đơn trực tiếp và tối đa là 10 ngày đối với trường hợp nộp đơn thông qua dịch vụ bưu chính.

>>> Xem thêm: Thủ tục yêu cầu phản tố của bị đơn theo quy định tố tụng dân sự

4. Mẫu đơn phản tố

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm ……

ĐƠN PHẢN TỐ

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..


  1. Người phản tố:

Họ và tên: …………..…………………….……………………………………………………………………………………………………

Sinh năm: ….………………………………………………………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số : …………..…. Cấp ngày: …/…./…… Nơi cấp: ………….……………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Số điện thoại: …………… Fax: ……………………Email: ……….…………….………………………………………………………..

Là bị đơn trong vụ án ………………. thụ lý ngày …/…/……. theo quyết định số ……………… với nguyên đơn là ông/bà …………………………. Vụ án này hiện đang được Quý Tòa thụ lý và giải quyết theo thủ tục sơ thẩm.


  1. Người bị phản tố :

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sinh năm: ….………………………………………………………………………………………………………………………………….

CMND/CCCD số : ………….. Cấp ngày: …/…./…… Nơi cấp: CA …………………………………………………………..…………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………… Fax: ……………………Email: ……….…………….………………………………………………………

Bằng Đơn phản tố này, tôi yêu cầu Quý Tòa án xem xét, giải quyết những vấn đề sau đối với yêu cầu khởi kiện của người bị phản tố (Người khởi kiện):

NỘI DUNG PHẢN TỐ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

YÊU CẦU PHẢN TỐ

Thông qua những gì tôi đã trình bày ở trên, căn cứ theo quy định tại …………………, tôi đề nghị Quý Tòa án xem xét giải quyết những vấn đề sau:

Thứ nhất, ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ hai, ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Thứ ba, …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những nội dung trình bày trên đây hoàn toàn đúng sự thật và sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời nói của mình. Trân trọng cảm ơn.              

Danh mục tài liệu, chúng cứ kèm theo:

  1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                         Người phản tố

 (Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về các quy định mới về Mẫu đơn phản tố của Công ty luật FBLAW, Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An