banner

Mẫu biên bản đại hội công đoàn

Mẫu biên bản đại hội công đoàn là một loại biên bản ghi lại nội dung, quá trình diễn ra cuộc họp và những phương án đề xuất hoạt động trong đại hội công đoàn. Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ.

1. Mẫu biên bản đại hội công đoàn là gì?

Đại hội công đoàn là một sự kiện quan trọng sinh hoạt chính trị rộng rãi của cán bộ, đoàn viên công đoàn nhằm xem xét, thảo luận, đánh giá hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ đã qua, từ đó định ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tiếp theo; bầu ban chấp hành công đoàn và đại biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. Đồng thời, thống nhất ý chí, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ mà đại hội đề ra.

Mẫu biên bản đại hội công đoàn là văn bản ghi lại nội dung, quá trình diễn ra cuộc họp và những phương án đề xuất hoạt động trong đại hội công đoàn. Để ghi nhận diễn biến đại hội giúp đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình ban hành quyết định sau đại hội.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản họp   

2. Biên bản đại hội công đoàn được ghi lại với mục đích gì?

Cũng giống như các biên bản khác, mục đích của biên bản đại hội công đoàn để:

 • Ghi lại nội dung, trình tự diễn ra đại hội công đoàn
 • Các ý kiến đóng góp của các thành viên tham gia đại hội công đoàn là cơ sở đề ra phương án cho nhiệm kỳ sau.
 • Ghi nhận ý kiến của tất cả mọi người, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống nhất các ý kiến của các thành phần tham gia cuộc họp từ đó đưa ra phương án, phương hướng cụ thể phù hợp.
 • Biên bản ban chấp hành đại hội công đoàn là cơ sở, căn cứ quan trọng trong việc đưa ra các quyết định sau mỗi cuộc họp

3. Đại hội công đoàn có nhiệm vụ gì?

– Thảo luận, thông qua các báo cáo của ban chấp hành; quyết định phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ tới.

– Tham gia xây dựng văn kiện của đại hội công đoàn cấp trên.

– Bầu ban chấp hành công đoàn mới và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên.

– Thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (đối với Đại hội Công đoàn toàn quốc).

4. Đại hội công đoàn được tổ chức bằng các hình thức nào?

 • Đại hội toàn thể

– Là đại hội của tất cả đoàn viên công đoàn (trừ đoàn viên đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian chấp hành hình phạt của tòa án).

– Được tổ chức ở những công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận có dưới 150 đoàn viên

– Trường hợp có từ 150 đoàn viên trở lên, nếu đoàn viên yêu cầu đại hội toàn thể, do công đoàn cấp trên xem xét, quyết định.

 • Đại hội đại biểu

– Được tổ chức ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; công đoàn cơ sở, công đoàn cơ sở thành viên, nghiệp đoàn, công đoàn bộ phận có từ 150 đoàn viên trở lên.

– Trường hợp công đoàn cơ sở có dưới 150 đoàn viên nhưng hoạt động phân tán, lưu động, khó khăn trong việc tổ chức đại hội toàn thể thì có thể tổ chức đại hội đại biểu khi được công đoàn cấp trên trực tiếp đồng ý.

>>> Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu công trình

5. Mẫu biên bản đại hội công đoàn

CÔNG ĐOÀN (cấp trên)……

CÔNG ĐOÀN…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

………….., ngày……..tháng….. năm 2023

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN………NHIỆM KỲ…………

 

Đại hội Công đoàn…… nhiệm kỳ… đã được tiến hành vào hồi…..giờ……phút ngày…tháng….năm….giờ……và kết thúc vào….giờ….phút cùng ngày.

I. Tới dự và chỉ đạo Đại hội, xin trân trọng giới thiệu có:

 1. Đ/c………………………., chức danh……………
 2. Đ/c………………………., chức danh……………
 3. Đ/c………………………., chức danh……………

II. Đại hội bầu các cơ quan điều hành, thực hiện các nội dung của Đại hội, gồm:

1. Ban tổ chức đại hội gồm:

a) Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm:

Đ/c………………………., chức danh……………

Đ/c………………………., chức danh……………

Đ/c………………………., chức danh……………

b) Thư ký Đại hội

Đ/c………………………., chức danh……………

2. Đại hội đã nghe báo cáo và thảo luận các văn kiện sau:

Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Công đoàn…….trong nhiệm kỳ…….do đồng chí……………trình bày.

Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận, tham gia ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn kiện trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và các văn kiện Đại hội cấp trên.

Đại hội tiến hành thảo luận:

Đại hội đã được nghe……………..ý kiến phát biểu tại hội trường và tiếp thu…….. ý kiến tham gia bằng phiếu của các đại biểu. Đại hội nhất trí giao cho Ban Chấp hành khóa mới có trách nhiệm tiếp thu, hoàn thiện các văn bản để triển khai tới các đoàn viên công đoàn, tổ chức thực hiện thắng lợi các nội dung công tác của Công đoàn… trong nhiệm kỳ…… Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của: Đ/c………………………., chức danh………………

3. Đại hội đã tiến hành bầu cử:

3.1. Bầu Ban Bầu cử: Đại hội biểu quyết danh sách và bầu Ban Bầu cử gồm các đồng chí:

Đ/c………………………., Trưởng ban

Đ/c………………………., Ủy viên

Đ/c………………………., Ủy viên

3.2. Đại hội đã tiến hành bầu:

3.2.1. Bầu Ban Chấp hành Công đoàn………nhiệm kỳ………: Đại hội đã quyết định số lượng Ban Chấp hành khóa tới là……. đồng chí và nhất trí giới thiệu các đồng chí để bầu vào Ban Chấp hành gồm:

Đ/c………………………., chức danh………………

Đ/c………………………., chức danh………………

Đ/c………………………., chức danh………………

3.2.2. Bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn…. (cấp trên): Đại hội nhất trí giới thiệu các đồng chí để bầu vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên, gồm:

Đ/c………………………., chức danh……………

Đ/c………………………., chức danh……………

Đ/c………………………., chức danh……………

3.2.3. Đại hội đã tiến hành giới thiệu, bầu Chủ tịch Công đoàn khóa mới, là đồng

chí………., chức danh………

3.3. Kết quả bầu cử: Ban Bầu cử tiến hành phát phiếu, thu, kiểm phiếu của đại biểu

của Đại hội và thông báo các kết quả bầu cử cụ thể, như sau:

3.3.1. Ban Chấp hành Công đoàn: Những đồng chí có tên sau trúng cử vào Ban Chấp hành Công đoàn…….., nhiệm kỳ………. (xếp thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp), gồm:

Đ/c……………………., tỷ lệ phần trăm phiếu………

Đ/c………………… , tỷ lệ phần trăm phiếu………..

Đ/c……………………., tỷ lệ phần trăm phiếu………

3.3.2. Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn…. (cấp trên): Đồng chí có tên sau trúng cử vào đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên (xếp thứ tự số phiếu từ cao xuống thấp), gồm:

Đ/c…………………………., tỷ lệ phần trăm phiếu…

Đ/c…………………………., tỷ lệ phần trăm phiếu…

Đ/c…………………………., tỷ lệ phần trăm phiếu…

3.3.3. Đại hội đã bầu Chủ tịch Công đoàn…….. nhiệm kỳ……… là:

Đ/c…………………………., tỷ lệ phần trăm phiếu…

4. Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội:

Các ý kiến tham gia bổ sung vào dự thảo Nghị quyết (nếu có).

Đại hội biểu quyết:

– Số đại biểu tán thành…………tỷ lệ……..%

– Số đại biểu không tán thành hoặc bảo lưu ý kiến……, tỷ lệ……%.

Đại hội đại biểu Công đoàn………., nhiệm kỳ……đã bế mạc vào hồi…..giờ

…..ngày….tháng……năm………

       THƯ KÝ CUỌC HỌP                                                                                                  BAN CHẤP HÀNH

                   (Ký và ghi rõ họ và tên)

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về Mẫu biên bản họp công đoàn Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

 • Điện thoại: 0973.098.987- 038.595.3737 
 • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An