banner

Luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất

Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-moi-nhat

Luật xử lý vi phạm hành chính mới nhất quy định cụ thể như thế nào? Bài viết dưới đây hãy cùng Công ty Luật FBLAW tìm hiểu về luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi bổ sung năm 2020 như sau:

I. Những quy định chung về luật xử lý vi phạm hành chính

Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-moi-nhat
Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-moi-nhat
 1. Về giải thích từ ngữ:

Luật xử lý vi phạm hành chính 2020 đã sửa đổi phần giải thích đối với từ ngữ “tái phạm” theo hướng tách bạch giữa xử phạt VPHC; và áp dụng biện pháp xử lý hành chính, đồng thời bỏ quy định thời hạn chấp hành xong quyết định xử phạt/quyết định hành chính

2. Về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính
 • Sửa đổi, bổ sung “một người thực hiện nhiều hành vi hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần; thì bị xử phạt về hành vi hành chính trừ trường hợp hành vi hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng
3. Về thẩm quyền quy định xử phạt
 • Bổ sung việc giao chính phủ quy định về Hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc;

Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về vi phạm hành chính trong hoạt động Kiểm toán nhà nước và đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng;

Theo luật cũ thì Chính phủ mới có thẩm quyền quy định về hành vi vi phạm và xử phạt

4. Về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
 • Bổ sung trường hợp thời hiệu là 02 năm đối với vi phạm về Hóa đơn;
 • Sửa đổi quy định xử phạt 02 năm về thủ tục thuế: Vi phạm hành chính về thuế thì thời hiệu xử phạt VPHC theo quy định của pháp luật về quản lý thuế
5. Những hành vi bị nghiêm cấm
 • Sửa đổi, bổ sung hành vi bị nghiêm cấm là: Xác định hành vi vi phạm hành chính là không đúng, áp dụng hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả không đúng, không đầy đủ đối với hành vi vi phạm hành chính;
 • Bổ sung hành vi bị nghiêm cấm: Không theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả

II. Các hình thức, thẩm quyền, thủ tục xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả; cưỡng chế thi hành

1. Phạt tiền
 • Các thành phố trực thuộc trung ương:

Mở rộng thẩm quyền quyết định áp dụng khung tiền phạt và mức phạt tiền đối với các hành vi VPHC

 • Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương có quyền quyết định khung hình phạt; và mức tiền phạt cụ thể cho cả khu vực nội thành và ngoại thành.
2. Về mức phạt tiền tối đa

Luật sửa đổi; bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính 2020 đã bổ sung và tăng mức phạt tiền tối đa trên một số lĩnh vực như:

 • Bổ sung mức phạt tiền trong lĩnh vực đối ngoại là 300 triệu đồng;
 • Mức phạt tiền tối đa trong hoạt động tố tụng là 400 triệu đồng;
 • Tăng mức phạt tiền trong lĩnh vực cơ yếu đối đa 50 triệu đồng lên 75 triệu đồng,…
3. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn
 • Quy định thêm nguyên tắc áp dụng
 • Bổ sung thêm nguyên tắc áp dụng tước thời hạn giấy phép chứng chỉ hành nghề như sau:

+ Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động cụ thể đối với một hành vi VPHC là mức trung bình của khung thời gian tước; đình chỉ được quy định đối với hành vi đó;

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thời gian tước, đình chỉ có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung thời gian tước, đình chỉ; nếu có tình tiết tăng nặng thì thời gian có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung thời gian tước, đình chỉ

4. Về giao quyền xử phạt
 • Luật xử lý VPHC quy định người có thẩm quyền xử phạt có quyền giao quyền cho cấp phó; và việc giao quyền phải bằng quyết định; bổ sung quy định đồng thời với việc giao quyền xử phạt thì giao quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn và đảm bảo xử lý VPHC.
5. Về lập biên bản
Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-moi-nhat
Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-moi-nhat
 •  Luật xử lý VPHC 2020 đã quy định cụ thể địa điểm lập biên bản VPHC là phải nơi xảy ra VPHC.

Trường hợp biên bản lập tại trụ sở cơ quan của người có thẩm quyền lập biên bản hoặc địa điểm khác phải ghi rõ lý do vào biên bản;

 • Về nội dung biên bản: bổ sung quy định biên bản phải mô tả vụ việc, hành vi VP; ghi rõ thời gian, địa điểm lập biên bản; thông tin về người lập biên bản;…
 • Về đại diện chính quyền địa phương ký vào biên bản trong trường hợp người vi phạm không ký:

+ Luật 2020 đã quy định cụ thể chính quyền cấp xã hoặc ít nhất 01 người chứng kiến, cụ thể:

 • Trường hợp vi phạm, đại diện tổ chức không ký vào biên bản VPHC; thì biên bản phải có chữ ký đại diện chính quyền cấp xã nơi xảy ra vi phạm;
 • Hoặc ít nhất 01 người chứng kiến xác nhận cá nhân; tổ chức không ký vào biên bản VPPHC; trường hợp không có chữ ký của đại diện chính quyền cấp xã hoặc người chứng kiến thì phải ghi rõ vào biên bản;
 •  Chuyển biên bản VPHC trong trường hợp không thuộc thẩm quyền của người lập biên bản:

Luật đã quy định cụ thể trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản; trừ trường hợp biên bản được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa; người lập biên bản phải chuyển biên bản đến người có thẩm quyền xử phạt;

 • Bổ sung quy định về sửa chữa sai sót biên bản VPHC:

Trường hợp có sai sót hoặc không thể hiện đầy đủ, chính xác các nội dung thì tiến hành xác minh tình tiết vi phạm;

6, Thời hạn ra quyết định XPHC
 • Luật xử lý VPHC 2020 đã sửa đổi tính từ ngày làm việc và tăng thời hạn xử phạt đối với trường hợp phải chuyển hồ sơ; cụ thể:

+ Đối với trường hợp không thuộc giải trình, xác minh nhiều tình tiết phức tạp thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 07 ngày làm việc; kể từ ngày lập biên bản VPHC.

Trường hợp phải chuyển hồ sơ xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản VPHC; trừ trường hợp do cơ quan tố tụng chuyển sang;

+ Đối với trường hợp giải trình, xác minh các tình tiết có liên quan thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 01 tháng, kể từ ngày lập biên bản VPHC (kể cả ngày nghỉ, lễ tết);

+ Đối với trường hợp giải trình, xác minh các tình tiết có liên quan mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp; cần thêm thời gian xác minh, thu thập chứng cứ thì

Thời hạn ra quyết định xử phạt là 02 tháng, kể từ ngày lập biên bản VPHC (kể cả ngày nghỉ, lễ, tết).

7. Thời hiệu thi hành quyết định xử phạt VPHC
 • Luật XLVPHC 2020 quy định cụ thể về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm; kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định đó nữa;

Trừ trường hợp quyết định xử phạt có áp dụng biện pháp tịch thu tang vật, phương tiện VPHC; biện pháp khắc phục hậu quả thì vẫn phải tịch thu tang vật, phương tiện VPHC, biện pháp khắc phục hậu quả;

 • Luật XLVPHC quy định tất cả trường hợp tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, khắc phục hậu quả vẫn phải thi hành.

III. Những quy định đối với chưa thành niên vi phạm hành chính

Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-moi-nhat
Luat-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-moi-nhat
 1. Các biện pháp thay thế xử lý VPHC
 • Ngoài biện pháp nhắc nhở và quản lý tại gia đình, luật xử lý VPHC 2020 bổ sung thêm khoản 03 là giáo dục dựa vào cộng đồng;
      2. Quản lý tại gia đình
 • Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 140, Quản lý tại gia đình là biện pháp thay thế xử lý VPHC áp dụng đối với người chưa thành niên thuộc đối tượng quy định tại khoản 3, khoản 4 và người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại khoản 5 điều 90 khi có các điều kiện:

+ Tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình;

+ Có môi trường sống thuận lợi cho việc thực hiện biện pháp này;

+ Cha mẹ hoặc người giám hộ có điều kiện thực hiện việc quản lý và tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý tại nhà

>>> Xem thêm: Thủ tục tố tụng hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội

Trên đây là nội dung tư vấn của đội ngũ Luật sư Công ty Luật FBLAW về điểm mới Luật xử lý vi phạm hành chính hiện nay. Để hiểu rõ hơn về những quy định trên cũng như những vấn đề liên quan đến hành chính quý khách hàng vui lòng liên hệ tới Công ty Luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 • Hotline: 038.595.3737
 • Email: tuvanfblaw@gmail.com
 • Fanpage: Công ty Luật FBLAW
 • Địa chỉ: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Trân trọng./.