banner

Thẻ: Một số bất cập trong quá trình thành lập doanh nghiệp

Một số bất cập trong quá trình thành lập doanh nghiệp

09/10/2019

Luật Doanh nghiệp 2014 (LDN 2014) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015 với nhiều quy định mới đã và đang góp phần to […]

Xem thêm