Thẻ: Một số bất cập trong quá trình thành lập doanh nghiệp

Một số bất cập trong quá trình thành lập doanh nghiệp

Luật Doanh nghiệp 2014 (LDN 2014) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015 với nhiều quy định mới đã và đang góp phần to […]

Xem thêm