Thẻ: Luật quốc tế – thước đo hợp pháp của tất cả các quy phạm pháp luật quốc tế

Luật quốc tế – thước đo hợp pháp của tất cả các quy phạm pháp luật quốc tế

Luật quốc tế là hệ thống các nguyên tắc và quy phạm pháp luật, được các quốc gia và chủ thể khác của luật quốc tế […]

Xem thêm