Thẻ: định gia tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế

Định giá tài sản góp vốn vào doanh nghiệp

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc […]

Xem thêm