banner

Thẻ: cung cấp thông tin đất đai

Người dân có quyền tiếp cận thông tin về đất đai?

24/09/2019

Người dân được biết mọi thông tin về đất đai? Theo quy định người dân có quyền biết thông tin về đất đai (trừ danh mục […]

Xem thêm