Thẻ: cơ sở kinh doanh hoàn thuế giá trị

Hoàn thuế giá trị gia tăng

Hoàn thuế giá trị gia tăng là một khoản thuế mà nhà nước hoàn lại cho người nộp thuế đã nộp vào ngân sách nhà nước. […]

Xem thêm