Thẻ: Các yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Tình trạng tinh thần bị kích động mạnh là tình trạng mà người phạm tội không hoàn toàn tự chủ, tự kiềm chế được hành vi […]

Xem thêm