Thẻ: Các trường hợp không được từ chối nhận di sản thừa kế

Mẫu đơn xin từ chối nhận di sản thừa kế

Mẫu đơn xin từ chối nhận di sản thừa kế là văn bản mà người được hưởng di sản thừa kế từ chối quyền lợi và […]

Xem thêm