Thẻ: Các quy định mới về quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể

Các quy định mới về quy trình thành lập hộ kinh doanh cá thể

Từ tháng 7 năm 2023, Bộ kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các quy định mới về quy trình thủ tục thành lập hộ […]

Xem thêm