Thẻ: Thủ tục gia hạn sử dụng đất

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất

Mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất là văn bản do cá nhân, tổ chức sử dụng đất sử dụng với nội dung thể hiện mong muốn tiếp tục sử dụng đất, yêu cầu gia hạn thêm thời gian sử dụng đất gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy đơn xin gia hạn sử dụng đất là gì? Khi nào phải gia hạn quyền sử dụng đất ? Hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất bao gồm giấy tờ gì? Thủ tục gia hạn sử dụng đất và mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất

Để giúp quý khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này, đội ngũ Công ty luật FBLAW xin gửi đến quý khách hàng bài viết sau. Nếu còn bất cứ thắc mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ 0973.098.987 & 038.595.3737 để được tư vấn và hỗ trợ

1. Đơn xin gia hạn sử dụng đất là gì.

Thời hạn sử dụng đất là khoảng thời gian xác định do Luật định, mà tại khoảng thời gian đó người sử dụng đất được thực hiện các quyền liên quan đến đất đai khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Quy định thời hạn sử dụng đất với mục đích thống nhất quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thể kiểm soát, quản lý được người sử dụng đất trên phạm vi cả nước.

Đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất là văn bản có nội dung thể hiện mong muốn của người sử dụng đất tiếp tục sử dụng đất, yêu cầu gia hạn thêm thời gian sử dụng đất gửi đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền

>>> Xem thêm: Đơn xin xác nhận nguồn gốc sử dụng đất

2. Thời hạn gia hạn quyền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 15 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước quy định thời hạn sử dụng đất bằng 02 hình thức là:

 • Sử dụng đất ổn định lâu dài và
 • Sử dụng đất có thời hạn. Đối với trường hợp sử dụng đất có thời hạn, khi hết thời hạn sử dụng đất thì người sử dụng đất có thể gia hạn. Trừ trường hợp trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc các trường hợp cần tiến hành thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất thì thời hạn gia hạn là

 • Tối thiểu 06 tháng trước khi hết hạn.
 • Hoặc Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án.
 • Nếu có nhu cầu gia hạn thời gian sử dụng đất thì người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

3. Hồ sơ xin gia hạn sử dụng đất.

Căn cứ thông tư 24/2014/TT-BTNMT và Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hồ sơ gia hạn quyền sử đất bao gồm:

 • a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;
 • b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • c) Bản sao Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất đối với trường hợp sử dụng đất của tổ chức, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư.

Lưu ý:

Trường hợp tổ chức trong nước đang sử dụng đất để thực hiện hoạt động đầu tư trên đất nhưng không thuộc trường hợp có Quyết định đầu tư bổ sung hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thể hiện cụ thể lý do đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Điểm 4 của Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;”

 • d) Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nếu có).

4. Thủ tục gia hạn sử dụng đất và mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất

Bước 1: Nộp hồ sơ:

Người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ của Cá nhân, tổ chức:

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, trao Phiếu tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp  nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3:  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển hồ sơ cho cơ quan tài nguyên và môi trường.

Bước 4: Thẩm định đất trên thực tế:

Cơ quan tài nguyên và môi trường có tiến hành thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện đăng ký.

Bước 5: Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường;

Bước 6:  Xác nhận hồ sơ gia hạn sử dụng đất, trả kết quả

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.

>>> Xem thêm: Trình tự, thủ tục thu hồi, bồi thường đất tại Nghệ An 

5. Mẫu đơn xin gia hạn quyền sử dụng đất (đơn đăng ký biến động đất đai).

Như đã đề cập ở mục 3, văn bản yêu cầu gia hạn quyền sử dụng đất chính là đơn đăng kí biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo thông tư

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK
 
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:…….Quyển….

Ngày…… / …… / …….…

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG

ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

 
Kính gửi: ……………………………………………………………….
 
I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ        

(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa): ……………………………………………………………………………………………………………

1.2. Địa chỉ(1): ……………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:…………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;  

3. Nội dung biến động về: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

-.……………………………………………………..….;

………………………………………………………….;

………………………………………………………….;

………………………………………………………….;

………………………………………………………….;

………………………………………………………….;

………………………………………………………….;

 3.2. Nội dung sau khi biến động:

 

-.…..…………………………………………………….;

………………………………………………………….;

………………………………………………………….;

………………………………………………………….;

………………………………………………………….;

………………………………………………………….;

………………………………………………………….;

 

4. Lý do biến động

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

     – Giấy chứng nhận đã cấp;

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về mẫu đơn xin gia hạn sử dụng đất của Công ty luật FBLAW. Để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Công ty luật FBLAW để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ với FBLAW theo thông tin sau:

  • Điện thoại: 038.595.3737 – Hotline:  0973.098.987
  • Địa chỉ: 48 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  • Trụ sở chính: 45 Đàm Văn Lễ, phường Trường Thi, Thành Phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Xem thêm