Thẻ: Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài là việc cá nhân thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài. […]

Xem thêm