Thẻ: những giấy tờ tài liệu không phải hợp pháp hóa lãnh sự

Những giấy tờ tài liệu do đương sự ở nước ngoài gửi về được Tòa án Việt Nam công nhạn

Giấy tờ, tài liệu nào do đương sự ở nước ngoài gửi về được Tòa án Việt Nam công nhận?

Tòa án Việt Nam công nhận giấy tờ, tài liệu do đương sự ở nước ngoài gửi về nộp cho Tòa án hoặc giấy tờ, tài […]

Xem thêm