Thẻ: mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động qua đào tạo học nghề

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020

Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2020 mới nhất

Mức lương tối thiểu vùng được xác định là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả […]

Xem thêm