Thẻ: Một số nội dung chính của hợp đồng BOT

Một số nội dung chính của hợp đồng BOT

Hình thức đầu tư theo hợp đồng BOT trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng có vai trò quan trọng không chỉ đối với nền kinh […]

Xem thêm