banner

Thẻ: Một số nội dung chính của hợp đồng BOT

Một số nội dung chính của hợp đồng BOT

11/10/2019

Hình thức đầu tư theo hợp đồng BOT trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng có vai trò quan trọng không chỉ đối với nền kinh […]

Xem thêm