Thẻ: dữ liệu đất đai

Người dân có quyền tiếp cận thông tin về đất đai?

Người dân được biết mọi thông tin về đất đai? Theo quy định người dân có quyền biết thông tin về đất đai (trừ danh mục […]

Xem thêm