Thẻ: ác mức độ khuyết tật và chế độ dành cho người khuyết tật

Mẫu đơn xin xác nhận khuyết tật

Mẫu đơn xin xác nhận khuyết tật là biểu mẫu được sử dụng khi cá nhân có nhu cầu muốn xin xác nhận khuyết tật. Bài […]

Xem thêm