banner

Thẻ: Điểm mới của Luật cạnh tranh 2018 so với Luật cạnh trạnh 2004

Điểm mới của Luật cạnh tranh 2018 so với Luật cạnh trạnh 2004

01/11/2019

Luật Cạnh tranh 2018 được Quốc hội thông qua vào ngày 12/6/2018 (chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2019) và thay thế cho Luật Cạnh […]

Xem thêm